Ny rapport: Stockholm - äldrevänlig stad

Kostnadsfri PDF

Stockholm - äldrevänlig stad OMSLAG
Författare: 
Lars Sonde, Lennarth Johansson
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2020

Äldrecentrum har på uppdrag från Stockholm stad genomfört en baslinjemätning för att kartlägga vad stockholmare 65 år eller äldre upplever hur det är att bo, leva och åldras i staden. 

Baslinjemätningen bygger på enkäter, intervjuer och gruppsamtal med äldre vid träffpunkter i stadsdelarna, möten med kommunala pensionärsråd och intervjuer med äldre på gator och torg. En befolkningsenkät skickades ut till ett urval äldre i staden utan övre åldersgräns. Idén och arbetssättet är inspirerat av världshälsoorganisationen WHO:s koncept Age-friendly cities and communities. 

Svarsfrekvensen på den utskickade enkäten var 66 procent, en bra siffra jämfört med liknande undersökningar. Över 80 procent av de cirka 2 500 personerna som tillfrågades tyckte att Stockholm är en trivsam stad att leva, bo och åldras i, men skillnaderna var stora mellan de olika stadsdelarna d'r de som bor i innerstaden är mer positiva än de som bor i de yttre stadsdelarna. 

Generellt tyckte de äldre att det var svårt att få sin röst hörd och att de inte kunde påverka beslutsfattare.