Stora skillnader i biståndsbedömning mellan Stockholms stads stadsdelar visar ny SNAC-rapport

 

 
 

 

StockholmSNAC - Rapport från undersökning 2017 av behov och insatser inom äldreomsorgen i Stockholms stad av Mårten Lagergren

Omsorg om äldre och funktionshindrade kräver stora resurser. Antalet äldre med behov av stöd kommer också att öka kraftigt det närmaste decenniet, vilket ökar kravet på resurser. En förutsättning för att medlen ska räcka till är en väl fungerande behovsbedömning och en fördelning av resurserna på olika nivåer som motsvarar behoven.

Denna studie som Äldrecentrum gjort på uppdrag av äldreförvaltningen ställer Stockholms stads alla stadsdelsnämnders beviljade insatser - hemtjänst och plats i särskilt boende - i relation till behov på individnivå.
Undersökningen har gjorts genom utdrag av statistik från verksamhetssystemet Paraplyet som registrerar beslut om äldreomsorg från mars 2017. En undersökning med samma syfte gjordes även 2008/09.
Studien visar att beviljade insatser i äldreomsorgen har ett klart samband med behovet av stöd och hjälp som det beskrivs med graden av funktionsnedsättning. Men en annan slutsats är att det finns stora skillnader mellan stadsdelarna när det gäller hur personer på en viss behovsnivå tilldelas boendeform och hemtjänstinsatser. Här finns rapporten!