Språkombud och språkombudsutbildning

Språkombud stöttar språkutveckling hos medarbetare som har svenska som andraspråk och bristande kunskaper i svenska, eller som av andra orsaker, exempelvis dyslexi, behöver stöd. 

Som språkombud har du uppdrag att stödja kollegor när det gäller språkutveckling. Det kan handla om allt ifrån att hjälpa kollegor med frågor om vardaglig språkanvändning till att stödja dem som har ett annat modersmål än svenska. Ett språkombud arbetar också för att göra hela arbetsplatsen språkutvecklande.

Syftet med språkombudsrollen är att ge arbetsplatserna bättre förutsättningar att arbeta språkutvecklande såväl på en organisatorisk som på en individuell nivå. 

Språkombudsutbildning
En utbildning till språkombud har tagits fram i samarbete mellan Stiftelsen Äldrecentrum, Vård- och omsorgscollege och Svenskt Demenscentrum. Från januari 2018 ges utbildningen av Vård- och omsorgscollege.

Utbildningen bygger på en tidigare språkombudsutbildning som togs fram av Stiftelsen Äldrecentrum inom ramen för projekten SpråkSam och ArbetSam tillsammans med Södertörns Högskola och Stockholms universitet, men har vidareutvecklats till en modern utbildning med webbutbildning och fysiska träffar i kombination. 

På Vård- och omsorgscolleges webbplats kan du läsa mer om rollen som språkombud och om aktuella språkombudsutbildningar: https://www.vo-college.se/sprakombud (länk öppnas i nytt fönster.)

Utbildning till språkombudsutbildare
Vård- och omsorgscollege utvecklade tillsammans med Stiftelsen Äldrecentrum och Svenskt Demenscentrum år 2015 en första pilotutbildning för språkombudsutbildare. Flera utbildningsomgångar har sedan genomförts. Från januari 2018 ges utbildningarna till språkombudsutbildare av Vård- och omsorgscollege.

Utbildningen ger bland annat kunskap om andraspråksutveckling, andraspråksrelaterade hinder, arbetsplatslärande, studieovana, kort utbildningsbakgrund samt läs- och skrivsvårigheter. Utbildningen tar också upp reflektionens betydelse för lärande och språkutveckling, interkulturell kommunikation och kommunikationens betydelse för mötet mellan omsorgstagare, närstående och personal.

Utbildningen riktar sig till lärare eller motsvarande med minst 30 högskolepoäng i Svenska som andraspråk eller dokumenterad erfarenhet av SFI/Svenska som andraspråk, vård- och omsorgslärare med gedigen kunskap och erfarenhet av hälso- och sjukvård, äldreomsorg och/eller omsorg om personer med funktionsnedsättning samt till verksamma inom vård och omsorg med vana att leda grupper.

Läs mer om utbildningen på Vård- och omsorgscolleges webbplats: https://www.vo-college.se/utbildning-till-sprakombudsutbildare (länken öppnas i nytt fönster)