Samverkan kring personer med demenssjukdom

Äldrecentrum har under de senaste åren haft ett flertal uppdrag från Äldreförvaltningen i Stockholms stad gällande samverkan kring personer med demenssjukdom.

Det har bland annat handlat om att stödja implementering av den överenskommelse om vård och omsorg för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och stöd till deras närstående som Kommunförbundet Stockholms län och Region Stockholm (tidigare Stockholms läns landsting) gemensamt arbetat fram. Det har även handlat om att stödja stadens satsning på specialiserade demensgrupper inom hemtjänsten, som påbörjades 2012, och utbildningsseminarier om SIP, samordnad individuell plan, i respektive stadsdel för personal från regional (tidigare landstings-) verksamhet och kommunal verksamhet för äldre.

Syftet har varit att de olika aktörernas samverkan kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och deras anhöriga skall förbättras med målet att nå ett multiprofessionellt teambaserat arbete med den demenssjuka och hans/hennes anhöriga i centrum.

En central samverkansgrupp bestående av representanter från Äldreförvaltningen, Hälso-och sjukvårdsförvaltningen och Stiftelsen Äldrecentrum fungerar som stöd för det gemensamma arbetet.

Enligt överenskommelsen mellan regionen (f d landstinget) och kommunerna i Stockholms län om vård och omsorg för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt ska varje stadsdelsområde tillsammans med sin lokala hälso- och sjukvård arbeta fram lokala samverkansöverenskommelser utifrån den övergripande.