Fördjupningsmaterial från utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre

Regeringen gav 2010 Socialstyrelsen uppdraget att göra en vetenskaplig utvärdering av 19 försöksverksamheter som tilldelats statliga stimulansmedel inom området mest sjuka äldre. Medlen omfattade totalt 210 mkr under tre år. I uppdraget ingick dessutom att studera tio samverkansnätverk inom vården av de äldre. Socialstyrelsen gav uppdraget till Aging Research Center (ARC) vid Karolinska Institutet (KI) tillsammans med Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Målet var att hitta generella faktorer och goda exempel som kan stimulera nationell utveckling.

ARC och Äldrecentrum har följt verksamheterna genom besök, intervjuer, rapporter och utvärderingar samt sammanställt en kunskapsöversikt och tagit del av internationella erfarenheter.

Nedan hittar du Äldrecentrums slutrapport, samt bilagorna som beskriver de 19 försöksverksamheterna och de tio samverkansnätverken.

Rapport
Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre (2014:6) 

Bilagor
Bilagor till rapporten ”Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre” (2014:7)