Uppföljning & kunskap kring äldreomsorgen

SNAC – The Swedish National Study on Aging and Care – är en långsiktig nationell studie av åldrandet och vården och omsorgen om de äldre, som initierats av regeringen och genomförs i fyra områden i Sverige. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är huvudman för den del av studien som genomförs i stadsdelen Kungsholmen i Stockholm. Genom studien SNAC-Kungsholmen (SNAC-K) ges unika möjligheter att följa äldreomsorgens utveckling. Stiftelsen Äldrecentrum genomför utredningar och kunskapsöversikter på uppdrag av huvudmännen och nationella organ. Vi bistår även med kunskap kring fungerande modeller för uppföljning och kvalitetssäkring. Äldrecentrum gör beskrivningar utifrån tillgänglig kunskap inom områden av intresse för politikerna i vägvalet mellan olika handlings­alternativ och följer även den sociala dokumentationens roll för att utveckla äldreomsorgens innehåll.

Här ges exempel på studier:

Statliga stimulansåtgärder för att främja kvalitén i äldreomsorg
Stiftelsen Äldrecentrums utredare Sven-Erik Wånell har på regeringens uppdrag bidragit med kvalificerat underlag till utredningen om nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer (SOU 2017:21) som överlämnades till barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér den 31 mars 2017. Underlaget resulterade bland annat i delrapporten ”Statliga stimulansåtgärder för att främja kvalitén i äldreomsorg” som tar upp de statliga satsningar som genomförts för att förbättra vård och omsorg för äldre under åren 1995 till 2015. Sammantaget handlar det om satsningar för över tjugo miljarder kronor. Syftet är att undersöka om några av satsningarna går att bygga vidare på i framtidens äldreomsorg.

Gemensamt för satsningarna är, enligt rapporten, att de inte har utvärderats ordentligt. På grund av detta kan man inte redogöra för vilka effekter de olika satsningarna haft eller hur de bör utformas i framtiden. Ofta har satsningarna varit kortsiktiga och har inte koordinerats med varandra. Enskilda satsningar har lett till förbättringar och utveckling, men eftersom det har brustit i uppföljningen är det svårt att säga vad som har fungerat och som det är värt att bygga vidare på.

Läs mer i delrapporten Statliga stimulansåtgärder för att främja kvalitén i äldreomsorg (2016)

 

Äldreomsorgens debutanter
Genom att använda longitudinella data som insamlats i SNAC-Kungsholmens vårdsystemsstudie ger denna rapport en bild av utvecklingen med avseende på omsorgsbehov och beviljade insatser under sex år för de personer som ett visst år för första gången beviljas äldreomsorg eller långvarig sjukvård i hemmet – äldreomsorgens så kallade "debutanter".

En debut i äldreomsorgen kan sägas markera inträdet i den fjärde åldern. Analysen visar att detta i allmänhet sker vid hög ålder – för de boende på Kungsholmen som genomsnitt 84 år. Den tid man är i detta skede av livet är också förhållandevis kort. Efter tre år har hälften av äldreomsorgens "debutanter" avlidit och efter sex år återstår inte mer än en fjärdedel. Knappt en fjärdedel av "debutanterna" kommer direkt till särskilt boende med heldygnsomsorg och efter sex år finns där närmare hälften av de överlevande.

Läs mer i rapporten "Äldreomsorgens debutanter" (2013:7)

Valfrihetens LOV
Lagen om valfrihet infördes med stora ambitioner och förhoppningar. Omsorgstagaren skulle sättas i centrum, makten flyttas från kommun till den äldre själv. Lagen skulle stimulera till en framväxt av nya kreativa företag som skulle ge en mångfald av inriktningar. Den äldres möjlighet att välja och välja bort skulle driva på kvalitetsutvecklingen.

I rapporten "Valfrihetens LOV" redovisas vad vi vet om lagens effekter genom olika studier under det senaste decenniet. Det finns ingen återvändo till en tid utan möjligheter att välja samtidigt som rapporten visar att det finns behov att modellen utvecklas och förändras. I dag kan lagen motverka sitt syfte, en utveckling av LOV måste ta sin utgångspunkt i den situation där de äldre som behöver äldreomsorg faktiskt befinner sig.

Läs mer i rapporten "Valfrihetens LOV" (2013:1)