Samverkansfrågor

Vården och omsorgen om äldre med stora och sammansatta behov och samverkan mellan huvudmännen har varit i fokus för Äldrecentrums studier sedan stiftelsens start. Äldrecentrum har härmed fått en unik roll att utveckla ny kunskap och bidra till utveckling inom detta område.
Exempel på studier är följande:

Studie om sammanhållen vård för de mest sjuka äldre
I januari 2018  ändrades reglerna för betalningsansvar för utskrivningsklara patienter från akutsjukhusen att ändras. Stiftelsen Äldrecentrum ska i ett nytt egeninitierat projekt kartlägga hur det såg ut innan lagförslaget antogs för att kunna se framtida förändringar och effekter.

Tidigare har kommunerna haft betalningsskyldighet för utskrivningsklara patienter tidigast fem vardagar efter det att kommunen fått kallelse till utskrivningsplanering från sjukvården. Den nya lagen innebär att betalningsansvaret nu istället träder i kraft redan efter tre dagar. Lagen innebär att nya krav ställs på en utvecklad samverkan mellan landstingets och kommunens verksamheter, inte minst när det gäller gruppen mest sjuka äldre.

Studien visar vilka strukturer tidigare betalningsansvarslag medfört för patienter som kommer från slutenvård till öppenvård och kommunal vård och omsorg. Kartläggningens syfte är att fungera som ett stöd i det utvecklingsarbete huvudmännen nu står inför. Rapporten Äldres resa till, genom och ut från sjukhus i Stockholms län (2018:1) publicerades våren 2018. För mer information kontakta Lars Sonde, utredare Äldrecentrum. 

Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre
Regeringen gav 2010 Socialstyrelsen uppdraget att göra en vetenskaplig utvärdering av 19 försöksverksamheter som tilldelats statliga stimulansmedel inom området mest sjuka äldre. Medlen omfattade totalt 210 mkr under tre år. I uppdraget ingick dessutom att studera tio samverkansnätverk inom vården av de äldre. Socialstyrelsen gav uppdraget till Aging Research Center (ARC) vid Karolinska Institutet (KI) tillsammans med Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum (ÄC). Målet var att hitta generella faktorer och goda exempel som kan stimulera nationell utveckling.

ARC/ÄC har följt verksamheterna genom besök, intervjuer, rapporter och utvärderingar samt sammanställt en kunskapsöversikt och tagit del av internationella erfarenheter.

I rapporten ”Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre” (2014:6) beskrivs försöksverksamheterna samt nätverken. Det finns projekt för in- och utskrivning från sjukhus, försök med individuell samordnare (Case manager) samt med samlokalisering av verksamheter för att främja teamarbete över ansvarsgränser och målgrupper. Det finns också projekt som arbetat med vårdplanering, beslutsstöd för distriktssköterskor och förebyggande verksamhet.

Behovet av gemensam dokumentation är en utmaning som projekten visar. Projekten synliggör också värdet av samverkan mellan aktörer. Medarbetare har fått en ökad kunskap om och förståelse för varandras roller och kompetens. Detta ligger nära de erfarenheter som de tio nätverken gjort. Projekten och nätverken har skapat forum att diskutera utveckling och behovet av en samverkanskultur. En kultur där den äldres bästa kommer i första rummet, före huvudmannens, verksamhetens eller professionens intressen.

Läs mer i rapporten Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre (2014:6) 

Gränssnitten mellan vårdgivare 
Stiftelsen Äldrecentrum har haft uppdraget att följa upp sju rekommendationer som revisonen i Stockholms läns landsting, Stockholms stad och Täby kommun lämnade 2011.

I rapporten görs en överblick över de lagar och förskrifter som ger ramarna för samarbete mellan vårdgivare, samt de överenskommelser som är träffade i Stockholms län. Vidare redovisas utdrag ur styrdokument för utförare av hemtjänst respektive husläkarmottagningar från Stockholms stad, Täby kommun och landstinget. Därefter redovisas några huvuddelar i den internationella forskningen om samverkan mellan vårdgivare, en rapport om samverkan i Täby kommun samt olika aktiviteter i länet som främjar samarbetet.

Resultaten i rapporten, som överlämnades 2013, visar att ingen av revisionens sju rekommendationer ännu är uppnådda. Men att arbete påbörjats och pågår.

Läs mer i rapporten Samverkan på väg – en studie om gränsytor i vården och omsorgen om de mest sjuka äldre (2013:11)