Folkhälsa för Äldre

SNAC- studien är en naturlig kunskapskälla för alla Äldrecentrums områden. Tillsammans med andra befolkningsstudier, exempelvis SWEOLD, utgör den en självklar bas för arbetet med att öka kunskapen om faktorer som gynnar ett gott åldrande. Lika viktigt är att studera vilka metoder som är framgångsrika att främja hälsan på äldre dar.

Analysera och sprida kunskap från landstingets folkhälsoenkät
Äldrecentrum har medverkat tillsammans med Aging Research Center (ARC), i arbetet med 2010 års folkhälsoenkät, äldredelen, från Stockholms läns landsting.

Resultat från enkäten kan du läsa i rapporten
”Hälsa och levnadsvanor – bland äldre personer i Stockholms län” (2011) 

I rapporten ”Äldre personers hälsa och livssituation” (2012:8) redovisas resultat kring äldre stockholmares hälsa, livssituation och levnadsvanor baserat på folkhälsoenkäten 2010 samt utvecklingen inom dessa områden över de senaste tio åren. Rapporten uppmärksammar några områden och grupper som, utifrån resultaten, bör lyftas fram i landstingets och kommunernas förebyggande arbete för att förbättra hälsan och minska den ojämlikhet i hälsa som råder mellan olika grupper av äldre. I rapporten ges också några exempel på hälsofrämjande arbete i länet.

Läs mer i rapporten ”Äldre personers hälsa och livssituation” (2012:8) 

Förebygga våld mot äldre i nära relationer
Våld i nära relationer betecknas som ett samhällsproblem. En ny föreskrift från Socialstyrelsen (SOSFS 2014:4) skärper kraven på kommunerna och hälso- och sjukvården att utveckla och förstärka arbetet med våldsoffer. Forskning visar att våld ofta leder till svåra och omfattande konsekvenser i form av fysiska, psykiska och sociala problem. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum fick våren 2014 i uppdrag att beskriva projektet Freda som just hade avslutats och arbetet med våldsutsatta äldre och funktionsnedsatta inom Region Gotland.

Under projekttiden skapades en stödstruktur, som består av nyckelpersoner, nätverk för nyckelpersonerna och den tvärprofessionella ärendehanteringsgruppen Freda. Grunden för arbetet är att all personal inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionsnedsatta har kunskaper om våld i nära relationer.

Läs mer i rapporten ”Att arbeta med våld i nära relationer” (2015:1)

Ett hälsosamt åldrande
Vad kan den enskilde göra för att må bra på äldre dar? Den frågan har varit utgångspunkten för en forskningsöversikt som Stiftelsen Äldrecentrum medverkat till. Rapporten sammanställer forskning som publicerats under perioden 2005–2012. Syftet var att ta fram kunskap om vad som är viktigt för äldre personer när det gäller att främja ett hälsosamt åldrande samt att belysa var det finns kunskapsluckor.

Läs mer i rapporten ”Ett hälsosamt åldrande” (2013:5)