Äldreomsorgens struktur och organisering

En central del av Stiftelsen Äldrecentrums inriktning är att studera hur en bra vård och omsorg kan utvecklas och organiseras samt belysa vilka konsekvenser olika organisationsformer, kompetens, bemanning etcetera ger för den äldre. Stiftelsen Äldrecentrum har bland annat följt effekter av kundval och vårdval liksom olika sätt att organisera biståndsbedömning och den äldres egna möjligheter att bestämma över innehållet i sina insatser. Utformningen av stödet till anhöriga och ledarskapets förutsättningar har också varit viktiga områden för fördjupad kunskap. Nyligen har följande studier genomförts;

Kvalitet i hemtjänsten
Hemtjänsten har utvecklats från att vara mest inriktad på hjälp i hushållet till att bli en kvalificerad tjänst som ger vård och omsorg till ibland svårt sjuka personer i deras hem. Alltfler äldre bor kvar i sitt hem livet ut, ofta med stort behov av stöd från hemtjänsten. En bra hemtjänstverksamhet bygger på relationen mellan den äldre och personalen, att den som hjälper har kunskap om den äldres livssituation och önskemål så att stödet kan ges med flexibilitet och inlevelse, och skapa välbefinnande hos den äldre.

Stiftelsen Äldrecentrum tog under 2015 fram en kunskapsöversikt som belyser olika områden som påverkar kvaliteten i hemtjänsten. Syftet var att lyfta fram de mest centrala faktorerna för en väl fungerande hemtjänst ur den äldres perspektiv. Kunskapsöversikten bygger på ett underlag som i maj 2015 överlämnades till Stockholms stad för stadens arbete med att säkra en trygg och kompetent hemtjänst för äldre personer som har behov av hemtjänstens insatser.

Läs mer i rapporten Tillit och relationer – om kvalitet i hemtjänsten (2015:4)

Hemtjänst för personer med demenssjukdom
Alltfler äldre med demenssjukdom eller andra kognitiva svårigheter bor kvar i det egna boendet så länge det går, ofta med stöd och hjälp från hemtjänsten. Behovet har blivit allt tydligare av en anpassad hemtjänst, som har både organisation och kompetens för att kunna ge det stöd som efterfrågas.

Stockholms stad har i en flerårig satsning avsatt medel för att stimulera framväxten av specialiserade hemtjänstgrupper med inriktning mot personer med demenssjukdom.

Stiftelsen Äldrecentrum beskriver i en rapport effekterna av de stimulanspengar som fördelades under det första projektåret, 2012. Intervjuer och enkätsvar visar på värdet av att specialisera sig. Kompetensen har höjts, kontinuiteten förbättrats, tid har satts av för handledning och reflektion. Enhetschefer, personal, anhöriga, alla är överens om att detta gjort skillnad.

Läs mer i rapporten Hemtjänst för personer med demenssjukdom (2013:12)

Anhörigstöd
Stiftelsen Äldrecentrum har genomfört flera studier och utvärderingar inom området anhörigstöd. 
Under 2013 utvärderades en navigeringskurs för anhöriga till personer som nyligen diagnostiserats med en demenssjukdom eller en kognitiv svikt. Det var anhörigkonsulenterna i stadsdelarna Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Skarpnäck och Södermalm som tillsammans med minnesmottagningen vid Capio geriatrik på Dalens sjukhus, prövat att anordna kursen. Syftet med kursen var att ge deltagarna kunskaper om demenssjukdomar och information om vilka resurser kommun och landsting har för att möta upp de drabbades och anhörigas behov.

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum fick uppdrag att utvärdera kursen. Rapporten beskriver initiativtagarnas och målgruppens förväntningar på och erfarenheter av navigeringskursen och ger förslag på åtgärder för att utveckla och förbättra konceptet.

Läs mer i rapporten Navigeringskurs för anhöriga till personer med demenssjukdom (2013:6)  

Bemanning för demensboende
I ett uppdrag från Äldreförvaltningen fick Stiftelsen Äldrecentrum utreda vilken bemanning som är lämplig i vård- och omsorgsboenden specifikt avsedda för personer med demenssjukdom. I utredningen används begreppet lämplig bemanning. Med det menas den bemanning som krävs för att ge en vård och omsorg med god kvalitet enligt de lagar, förordningar, riktlinjer och politiska beslut som gäller och som samtidig kan bedömas som kostnadseffektiv.

Läs mer i rapporten Lämplig bemanning i boende särskilt avsett för personer med demenssjukdom (2010:10)