Utfört och pågående arbete

Registreringen i vårdsystemdelen av SNAC-Kungsholmen startade i februari 2001 med en baslinjeundersökning omfattande samtliga på Kungsholmen och Essingeöarna bosatta personer, som erhöll långvariga insatser av äldreomsorg, hemsjukvård eller rehabilitering.

Från den 1 mars 2001 har vidare en löpande registrering gjorts i samband med biståndsbeslut samt vid insättande/avbrytande av hemsjukvård. Sedan år 2002 genomförs också årligen per den 1 mars tvärsnittsundersökningar som omfattar alla personer i särskilt boende. Den senaste undersökningen gjordes per den 1 mars 2015. En ny tvärsnittsundersökning omfattande samtliga vårdtagare planeras genomföras per den 1 mars 2016. 

Uppgifterna från tvärsnittsundersökningarna och den löpande registreringen sammanförs i ett individbaserat, kumulativt register med utgångspunkt från baslinjeundersökningen. Efter den senaste uppdateringen per den 1 mars 2015 omfattar detta register totalt 7 000 personer, av vilka tre fjärdedelar nu är avlidna.

Resultat från SNAC-K vårdsystemstudien har publicerats i antal rapporter (se rapportförteckning). Dessa avser dels allmänna lägesbeskrivningar (”Vårdbehov och insatser…” ), dels analyser kring olika frågor såsom behov och insatser av äldreomsorg för sam- respektive ensamboende män och kvinnor (rapport 2), sjukvårdskonsumtionen hos vårdtagare inom äldreomsorgen (rapporterna 6 och 14), flöden mellan olika boendeformer (rapport 11), en jämförelse mellan personer som mottar respektive inte mottar äldreomsorg på Kungshomen och i Nordanstig (rapport 15), en kartläggning av processen vid beviljande av bistånd (rapport 16). Den senaste lägesbeskrivningen avseende perioden 2006 - 2013 publicerades i maj 2014 (SNAC-K rapport nr. 23).

Rapport nr. 19 behandlar utvecklingen av vårdberoendet i vård- och omsorgsboendet på Kungsholmen. Två rapporter, nr. 20 och 22, handlar om de mest sjuka äldre från olika synpunkter. I den första rapporten beskrivs demografi, funktionsnedsättning samt formell och informell vård och omsorg. I den andra redovisas en dynamisk analys av dödlighet och övergångar mellan olika vård- och omsorgsgrupper. Analyserna är gjorda med utnyttjande av data från både SNAC-K vårdsystem- och befolkningsdelen. Den personella utvecklingen över tiden beskrivs också i SNAC-K-rapporten 21, som behandlar äldreomsorgens ”debutanter”, det vill säga de personer som ett visst år för första gången beviljas äldreomsorg.

I rapportserien ingår vidare en jämförelse mellan de deltagande områdena (rapport 3) samt rapporter som beskriver resultat av datainsamlingen i Nordanstig (rapporterna 4, 9 och 18). Även i fortsättningen kommer SNAC-Nordanstig-rapporterna att publiceras i SNAC-K-vårdsystems rapportserie. Samtliga rapporter är på svenska.