Målsättning och inriktning

Syftet med SNAC-K vårdsystemstudien är att utveckla ett system för att kontinuerligt följa alla de vård- och omsorgsinsatser den äldre befolkningen erhåller, såväl akuta som långvariga. Insamlade data skall kunna användas som underlag för planering, resursfördelning och utvärdering av vården och omsorgen av de äldre. Tillgängliga data ska också kunna användas i forsknings- och utvecklingsarbete kring frågor om vård och omsorg. Genom kopplingen till SNAC-K-studiens befolkningsdel ges unika möjligheter att studera hur väl de offentliga insatserna av vård och omsorg motsvarar befolkningens behov och samspelet mellan de formella och de informella insatserna. Erhållna resultat och utförda analyser återförs kontinuerligt till äldreförvaltningen i Kungsholmens stadsdel, Stockholms stad och landstinget.

Uppläggning av studien och undersökningsprotokollet

Inom SNAC-studiens vårdsystemdel sker en systematisk, longitudinell, individbaserad insamling av uppgifter, som rör den varaktiga vården och omsorgen om de äldre. Denna innefattar dels olika behovspåverkande faktorer, dels beviljade insatser. Registrering sker i samband med biståndsbeslut och vid insättande eller avbrytande av hemsjukvård. Uppgifter om utnyttjande av akutsjukvård, primärvård, psykiatri och geriatrik hämtas från existerande register. Vid registreringen i samband med biståndsbeslut inhämtas också uppgift om anhörigas insatser och om insatser av privata och frivilliga organisationer. Vårdsystemperspektivet och befolkningsperspektivet förenas genom de personer som deltar i båda delarna av SNAC-studien. På detta sätt kan också den information som insamlas från olika källor jämföras.

Genom denna systematiska datainsamling med gemensam uppläggning och protokoll byggs en tillförlitlig, jämförbar longitudinell databas upp i de deltagande områdena. Databasen gör det möjligt att följa utvecklingen av vården och omsorgen om de äldre i resp. område  och analysera en mängd olika frågor av betydelse för uppföljning, ledning och planering av verksamheten. En central fråga är hur beviljade insatser förhåller sig till behoven. Genom registreringen erhålles tidsserier, som visar utvecklingen i dessa avseenden.  Det är också möjligt att följa individer över tiden med avseende på behovsutveckling och beviljade insatser. Vårdsystemperspektivet kan härigenom kombineras med ett individperspektiv.

De fyra SNAC-områdena  utnyttjar ett i allt väsentligt gemensamt undersökningsprotokoll. Detta omfattar följande delar:

A. Demografi

• Ålder, kön, civilstånd, boendeform, sam/ensamboende

B. Boende- och sociala förhållanden

• Bostadsanpassning, • Bostadens tillgänglighet, • Standard i särskilt boende med heldygnsomsorg, • Tillgång till informell omsorg från närstående

 C. Funktionsförmåga

• Beroende i ADL och IADL, • Rörelsehinder, • Inkontinens, • Syn och hörsel, • Oro och otrygghet, • Kognitiv nedsättning, • Smärta, • Yrsel, • Kroniska sår, • Svårhanterligt beteende, • Speciella omvårdnadsproblem

D. Beslut om bistånd enl. Socialtjänstlagen

• Matdistribution, • Hemhjälp, tim. per vecka, • Hemhjälp, kvällar, • Hemhjälp, nätter, • Dagverksamhet, • Trygghetslarm, • Korttidsboende, avlastning, • Anhörigbidrag, • Särskilt boende (servicehus, demensboende, övr. vård- och omsorgsboende)

E. Pågående insatser enligt Hälso- och Sjukvårdslagen

• Hemsjukvård, • Rehabilitering (i hemmet eller i dagverksamhet)