Målsättning

Befolkningsstudien SNAC-Kungsholmen leds av sektorn för geriatrisk medicin vid Äldrecentrum och utförs i samarbete med Aging Research Center (ARC) vid Karolinska Institutet.

Projektet baseras på erfarenheter från den tidigare longitudinella studien Kungsholmsprojektet, som pågick på Kungsholmen mellan åren 1987-2000. Samma forskningsledare är engagerade i SNAC-Kungsholmen för att garantera god kontinuitet och hög forskningskvalitet.

Målsättning
Inom ramen för den nationella SNAC-studien har befolkningsstudien SNAC-Kungsholmen karakteriserat sig genom ett speciellt intresse för fysisk och mental funktionsförmåga.
Specifika syften med studien är: 

 1. Att studera övergången från normalt åldrande till sjuklighet och nedsatt funktionsförmåga genom att kartlägga hur sociala och biologiska faktorer samt miljö och vård- och omsorgsinsatser inverkar på de äldres hälsa och funktionsförmåga och förväntade livslängd. Avsikten är att studera negativa och positiva faktorer under livet som kan ha betydelse för åldrandet. De avgörande faktorerna kan grupperas i följande fyra områden: 
  sociala faktorer (familjeförhållanden, utbildning, socioekonomisk status, socialt nätverk, livsstil och levnadsvanor samt fritidsaktiviteter)
  biologiska faktorer (ålder, kön, genetiska markörer, familjehistoria, medicinska och psykologiska parametrar samt tidigare sjukdomar).
  miljöfaktorer (yrke, bostadsort och migration samt luftföroreningar)
  omsorgsfaktorer (insatser av närstående,  hälso- och sjukvård och äldreomsorg)
 2. Att tidigt kunna identifiera biologiska, kliniska och sociala markörer som leder till att en person drabbas av multisjuklighet. Fokus riktas särskilt mot betydelsefulla sjukdomar i åldrandet såsom neurologiska, psykiatriska och hjärt- kärlsjukdomar samt frakturer, osteoporos och cancer och deras påverkan på multisjuklighet, nedsatt funktionsförmåga och dödlighet.
 3. Att studera hur hälsa, miljö och biologiska faktorer påverkar mentala funktionsförmåga från mild kognitiv svikt till demens samt att relatera detta till nyttjandet av både formell och informell vård och omsorg.