Befolkningsstudien

Befolkningsstudien består av en klinisk undersökning av och intervjuer med personer över 60 år boende på Kungsholmen/Essingeöarna i Stockholm. Studien leds av Äldrecentrum och utförs i samarbete med Aging Research Center (ARC) vid Karolinska Institutet. Projektet baseras på erfarenheter från den tidigare longitudinella studien Kungsholmsprojektet, som pågick på Kungsholmen mellan åren 1987-2000.

Datainsamlingen i befolkningsstudien omfattar uppföljning av hälsa, sjukdomar, funktionsförmåga, sociala förhållanden och vårdbehov inom av ett urval av befolkningen genom upprepade undersökningar, intervjuer, enkäter et cetera. Denna information kompletteras med olika slag av registerdata.

Deltagare i studien

Ett urval av 4 300 personer som är folkbokförda på Kungsholmen kallas när de fyller 60, 66, 72, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96 eller 99+ år. Dessa personer följs regelbundet - de yngre vart sjätte år och de äldre vart tredje. Vart sjätte år läggs en ny grupp 60-åringar till studiepopulationen och vart tredje år en ny grupp 81-åringar. 

På detta sätt blir det möjligt att både följa åldrandet hos enskilda personer i skilda åldersgrupper och samhällsförhållanden och att jämföra grupper - till exempel när det gäller hälsoförbättringar. Genom den rika mängden av uppgifter som insamlas om varje person kan åldrandet med uppkomsten och utvecklingen av funktionshinder och vårdbehov studeras från ett flertal olika aspekter och mot en bakgrund av en mångfald tänkbara påverkande faktorer.

Undersökningen

De som kallas får träffa en sjuksköterska, en läkare och en psykolog. Sjuksköterskorna samlar in sociala och demografiska data, bedömer den fysiska funktionsförmågan samt tar blodprover och mäter längd och vikt.

Läkarundersökningen är en omfattande klinisk, neurologisk och psykiatrisk undersökning och genom neuropsykologiska test utförda av psykologer bedöms kognitiva förmågor. Dessutom intervjuas vid behov en anhörig eller närstående person om deltagaren ger sitt samtycke till det. Beräknad tid för sjuksköterskeintervju och läkarundersökning är cirka 4 timmar. Personen kallas sedan en annan dag för den kognitiva undersökningen som tar cirka 2 timmar. Datainsamlingen koordineras av en samordningssjuksköterska. Personalen arbetar i två team med en läkare, en sjuksköterska och en psykolog i varje team.

Planeringen av studien

Planeringen av studien genomfördes i samarbete mellan forskarna från de ingående områdena. Arbetet var inriktat på att ta fram ett gemensamt så kallat kärnprotokoll med identiska undersökningsvariabler. Varje område har sedan utvecklat ett tilläggsprotokoll med frågor och undersökningar med inriktning på olika specifika frågeställningar man önskat fördjupa inom respektive område.

Syftet med studien

Inom ramen för den nationella SNAC-studien har befolkningsstudien SNAC-Kungsholmen karakteriserat sig med ett speciellt intresse för fysisk och mental funktionsförmåga. Syftet med studien är bland annat att studera övergången från normalt åldrande till sjuklighet och nedsatt funktionsförmåga genom att kartlägga hur sociala och biologiska faktorer, samt miljön, inverkar på de äldres hälsa och funktionsförmåga och förväntad livslängd. Avsikten är att studera negativa och positiva händelser under livet som kan ha betydelse för åldrandet. De avgörande faktorerna kan grupperas i följande tre områden:

  • Miljöfaktorer (yrke, bostadsort och migration samt luftföroreningar)
  • Sociala faktorer (utbildning, socioekonomisk status, socialt nätverk, livsstil och levnadsvanor samt fritidsaktiviteter)
  • Biologiska faktorer (ålder, kön, speciella genetiska faktorer, familjehistoria, medicinska och psykologiska parametrar samt tidigare sjukdomar).

Genom informationen som samlas in i SNAC Kungsholmen ska man tidigt kunna identifiera biologiska, kliniska och sociala markörer som leder till att en person drabbas av multisjuklighet. Fokus kommer att läggas på neurologiska, psykiatriska och hjärt- kärlsjukdomar. Information om andra betydelsefulla sjukdomar i åldrandet, såsom frakturer, osteoporos och cancer, kommer att studeras med avseende på multisjuklighet och deras betydelse för nedsatt funktionsförmåga och dödlighet.

Därtill kan SNAC-Kungsholmen bidra till att studera den fysiska och mentala funktionsförmågan för att ta reda på vilken betydelse hälsa, miljö och biologiska faktorer har för uppkomsten av nedsatt funktionsförmåga samt att relatera det till nyttjandet av både formell och informell vård och omsorg.