SWEOLD

Syftet med Undersökningen om äldres levnadsvillkor – SWEOLD, är att inhämta relevant och aktuell information om äldre personers levandsförhållanden och hälsa.  Undersökningen baseras på ett nationellt och slumpmässigt urval av den svenska befolkningen över 75 år. Genom att använda indirekta intervjuer och inkludera även de som bor på särskilt boende samt att ha hög svarsfrekvens, är svaren i undersökningen representativ för den svenska befolkningen i dessa åldrar. Den första undersökningen genomfördes 1992 och har sedan dess upprepats 2002, 2004, 2011 och 2014.

Urvalet bygger på ett nationellt representativ urval av den totala svenska befolkningen i åldrarna 19–75 år – den svenska Levnadsnivåundersökningen, (LNU). LNU är en av de längst pågående longitudinella levnadsnivåundersökningarna i världen. Urvalet i SWEOLD är representativt för den svenska befolkningen över 70(76) år och består av personer som tidigare ingått i LNU, men som har passerat den övre åldersgränsen på 75 år. Det innebär att urvalet är konstruerat så att varje intervjuperson representerar ungefär 1 000 andra äldre personer – ett Sverige i miniatyr. LNU genomfördes första gången 1968 och har sedan dess upprepats fem gånger. Denna longitudinella databas erbjuder således möjlighet att följa personer över en 40-årsperiod. För mer information om LNU, se http://www.sofi.su.se/.

Både SWEOLD och LNU innehåller information om faktiska levnadsförhållanden inom en rad områden som är centrala för människors liv, inklusive arbetsförhållanden och sociala relationer. SWEOLD täcker områden såsom hälsa, vård och omsorg, ekonomi, boende, sysselsättning och vardagliga aktiviteter (IADL, ADL). En rad enkla tester (lungfunktion, handstyrka, rörelseförmåga, minnestest) ingår för att mäta fysisk och kognitiv förmåga.

Varje undersökningsomgång av SWEOLD och LNU är nationellt representativt, vilket gör datamaterialet lämpligt för tvärsnittsanalyser och därtill generaliserbart till den totala svenska befolkningen. Genom att kombinera de två studierna skapas även möjlighet till att studera sambandet mellan livsvillkor i medelåldern och förhållanden och hälsa sent i livet.

På undersökningens webbplats http://www.sweold.se/ kan du läsa mer om studiens upplägg och innehåll samt hur du får tillgång till data. På webbplatsen finns även frågeformulär, kodböcker och information om projektets publikationer.