Uppsökande tandvård

Författare: 
Maria Juslin, Gunilla Nordenram
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2007

Syftet med rapporten är att dokumentera tandhälsotillståndet och tandvårdsbehovet hos en grupp multisjuka äldre i ordinärt boende. Rapporten undersöker vilka möjligheter de som behövde tandvård i den undersökta gruppen hade att få denna tillgodosedd. Här kartläggs även huruvida tandvårdsreformen om uppsökande och nödvändig tandvård, har nått fram till de berättigade. I studien ingår 44 personer som är 65 år och äldre.

Studien är finansierad med medel från Stockholms läns landstings folkhälsoanslag.

Rapport nr 2007:9