Kunskap hjälper våldsutsatta äldre

Författare: 
Sammanställd av Ingrid Hjalmarson och Eva Norman
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2016

Länsstyrelsen i Stockholm genomförde 2014 en spetsutbildning om våld i nära relationer riktad till nyckelpersoner som arbetar inom äldreomsorgen i länets kommuner. Ett länge ouppmärksammat område, eftersom fokus tidigare främst har legat på våldsutsatta yngre. Stiftelsen Äldrecentrum har utvärderat utbildningen och även belyst hur kunskaperna har kunnat användas i det dagliga arbetet, vilket resulterat i rapporten Kunskap hjälper våldsutsatta äldre – utvärdering av utbildning inom äldreomsorgen.

"Vi ser ju behoven. Vi träffar dagligen personer i deras hem. Vi ser att det förekommer våld."

"Jag känner att jag inte längre är lika rädd att prata om våld, man har blivit tuffare." är röster från några av dem som har genomgått spetsutbildning.

De som gick Länsstyrelsens spetsutbildning var genomgående nöjda. Intervjuerna med deltagare visar att samverkan mellan äldreomsorgens biståndshandläggare och den/de inom kommunernas individ- och familjeomsorg som arbetar med stöd till dem som drabbas av våld i nära relationer har förbättrats. Nästa steg är att stärka kunskapen och rutinerna hos utförarna, de som i sitt arbete möter våldsutsatta personer. Utvärderingen pekar på vikten av fortsatta utbildningsinsatser och att kommunerna har en aktuell handlingsplan som följs och utvärderas och är känd. I flertalet kommuner återstår det en hel del för att personalen ska ha reella möjligheter att uppmärksamma och stödja våldsutsatta personer – att inte bara våga se utan också kunna agera.

Studien genomfördes av utredarna Ingrid Hjalmarson och Eva Norman vid Stiftelsen Äldrecentrum. Lillan Blixt och Sofie Burman, praktikanter från Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet, medverkade i arbetet. Professor Lars Andersson var vetenskaplig handledare.

Länsstyrelsen har varit uthållig i sitt arbete med att ge kunskap och verktyg för arbetet med våldsutsatta äldre. "Det slutar inte vid 65", är titeln på den utvärdering Stiftelsen Äldrecentrum gjorde 2012, om en basutbildning om våld in nära relationer som Länsstyrelsen haft tidigare. Den utvärderingen visade att basutbildningen också var uppskattad, att det finns behov av fortsatt utbildning och att kommunerna tar fram tydliga handlingsplaner.