Stiftelsen Äldrecentrum studerar sammanhållen vård för de mest sjuka äldre

I januari 2018 väntas reglerna för betalningsansvar för utskrivningsklara patienter från akutsjukhusen att ändras. Stiftelsen Äldrecentrum ska i ett nytt egeninitierat projekt kartlägga hur det ser ut i dag för att kunna se framtida förändringar och effekter.

Idag har kommunerna betalningsskyldighet för utskrivningsklara patienter tidigast fem vardagar efter det att kommunen fått kallelse till utskrivningsplanering från sjukvården. Den nya lagen innebär att betalningsansvaret nu istället träder i kraft redan efter tre dagar.

– Lagförslaget innebär att nya krav ställs på en utvecklad samverkan mellan huvudmännens verksamheter, inte minst när det gäller gruppen mest sjuka äldre. Flera verksamheter berörs. Inom Landstinget är det slutenvård, geriatrik och öppenvård. Hos kommunerna berörs bland annat beställarenheter och korttidsboenden, hemtjänst samt vård- och omsorgsboenden, säger Lars Sonde, som är projektledare och utredare på Stiftelsen Äldrecentrum.

– I projektet ska vi se hur det ser ut idag och rita kartan. Vad har nuvarande betalningsansvarslag gett för strukturer för patienter som kommer från slutenvård till öppenvård och kommunal vård och omsorg? Kartläggningen ska fungera som ett stöd i det utvecklingsarbete som huvudmännen nu står inför, förklarar Lars Sonde.

I Stockholms län pågår flera satsningar för äldre personer som är i behov av vård. Inom Landstinget pågår en utbyggnad av äldremottagningar och närakuter och flera försök görs med olika modeller för att förbättra hemgången för patienter från slutenvården. Samtidigt pågår förberedelsearbetet inför kommunalisering av hemsjukvården.

I projektet, som kommer att engagera flera utredare, ingår fyra delprojekt: Slutenvård, Strukturer för överföring, Korttidsvård och Hemtjänst. Forskningsledare är Lennarth Johansson.

För slutenvården ska en kartläggning göras av slutenvårdspatienter (65+) som skrivits in, gått igenom en utskrivningsplanering och tagits emot av kommunens omsorg. Här kommer projektet också kartlägga de patienter som återinskrivs inom en viss tid.

Inom delprojektet ”Strukturer för överföring” ska en kartläggning göras av befintliga strukturer men också pågående försök för överföring från slutenvård till öppenvård och eller kommunal omsorg. 

Enheterna för korttidsvård och deras respektive uppdrag ska kartläggas i delprojekt tre. 

I det fjärde delprojektet ska en kartläggning göras av hemtjänstens möjlighet att möta upp brukarnas behov efter utskrivning. Här ska också undersökas hur brukare och personal uppfattar mottagandet.

Data kommer att inhämtas från hela länet men specifikt från Stockholms stad, Norrtälje, Sundbyberg och Södertälje.