Nyheter

2016-12-06
Uppskattad utbildning om våld återkommer i vår

Våld i nära relationer uppmärksammas alltmer och betecknas som ett folkhälsoproblem. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2014:4) ställer krav både på socialtjänsten och på hälso- och sjukvården att kunna erbjuda våldsutsatta personer stöd och hjälp. Det ska finnas tydliga riktlinjer för arbetet, som anger var i organisationerna ansvaret för olika insatser ligger. Föreskrifterna framhåller också att personal som möter våldsutsatta ska ha utbildning.

Våga se, våga fråga, våga agera är en 2-dagars grundutbildning som riktar sig till personal inom äldreomsorgen och primärvården. Våldsutsatta personer finns i alla åldersgrupper och därför är det viktigt att personal inom äldreomsorgen har kunskap. Under våren 2017 kommer utbildningen att hållas 24 april och 17 maj. Ett vanligt omdöme är att utbildningen blev en ögonöppnare. 
Mer information samt anmälningslänk kommer att läggas upp på Stiftelsen Äldrecentrums webbplats inom kort.

Nedan några foton från senaste kurstillfället den 28 november.

Hur ska man i egenskap av personal gå tillväga om man upptäcker att en vårdtagare är utsatt för våld? Gruppdiskussioner angående vilka punkter en åtgärdsrutin på arbetsplatsen bör innehålla.

Ingrid Hjalmarson, utredare på stiftelsen Äldrecentrum och ansvarig för utbildningen delar ut blanketter till deltagarna.

Kursledare var Lisa Malmberg och Emilia Åkesson från Amphi Produktion.

2016-12-01
Delaktighet – en kärnfråga för alla med vård- och omsorgsbehov

På konferensen "Vi blir också äldre – livsvillkor för personer med utvecklingsstörning" var delaktighet, utbildning och riktlinjer centrala frågor. En vård där individen står i fokus och får bestämma så mycket som möjligt själv ska eftersträvas. Förutom ökad kunskap och utbildning för vård- och omsorgspersonal kan ett friare liv för äldre med utvecklingsstörning möjliggöras genom kognitiva, tekniska och fysiska hjälpmedel.

Conny Bergqvist, Klippanrådgivare på FUB, talade om oron över att kanske inte ha något att göra och bara bli sittande framför Tv:n efter pensioneringen och hur viktigt det är att känna sig delaktig och att ha ett arbete eller andra aktiviteter att gå till.

Wilhelmina Hoffman, geriatriker och direktör på Svenskt Demenscentrum, talade om vikten av en personcentrerad vård för alla som drabbas av en demenssjukdom. Hon åskådliggjorde också de vardagsproblem man ställs inför när minnet och tidsuppfattning försämras och hur man med enkla åtgärder, t.ex. genom form, färg och kontraster kan underlätta vardagen för någon som är demenssjuk.

Lars Sonde, utredare på Stiftelsen Äldrecentrum och Boel Karlin, medie- och webbpedagog på Svenskt Demenscentrum håller tillsammans på och utvecklar en kostnadsfri webbutbildning kring åldrande, utvecklingsstörning och demens med stöd av Allmänna Arvsfonden. Utbildningen baseras på intervjuer med personer med utvecklingsstörning, anhöriga samt vård- och omsorgspersonal. Utvecklingsstörda drabbas oftare av demenssjukdom än andra. 

Margareta Lunde-Martinsson, leg. sjuksköterska och föreläsare i Smärtbojen Utbildning AB, föreläste om åldrande och psykisk ohälsa. Cirka en tredjedel av personer med utvecklingsstörning lider av psykisk ohälsa. Brukaren förväntas utan undantag att följa det schema som vård- och omsorgspersonalen har gjort upp, vilket inskränker den fria viljan. Kraven kan bli för höga på brukarna, vilket kan medföra att man mår sämre. Ibland behövs det medicinska insatser, men ofta kan situationen förbättras genom arbetssätt, förhållningssätt och delaktighet.

Jan Pettersson, nybliven pensionär med en funktionsnedsättning, berättade om "Livet efter guldklockan". Vad ska man göra då? Han framhöll hur viktigt det är att vara aktiv och att fortsätta ha en fot i arbetslivet. Jan arbetar bland annat med barn. Han hyllade också vård- och omsorgspersonalen som han tycker gör ett fint arbete.

Jeanette Engeland, projektledare i Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse samt Ph.D-kandidat vid NTNU (Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet), Trondheim, föreläste om ett värdigt liv som pensionär – även för personer med utvecklingsstörning. I Norge är detta område ännu outforskat så Jeanette fick börja från början. I en jämförelse mellan Sverige och Norge konstaterar hon bland annat att man behöver öka dagverksamheten för utvecklingsstörda i Norge, detta genom att lagstadga om dagverksamhet så som man har gjort i Sverige. Jeanette menar också att individen måste stå i centrum och få göra egna val, vilket möjliggörs av god kunskap hos vård- och omsorgspersonal.

Monica Rydén, leg. arbetsterapeut och utredare på Myndigheten för delaktighet, berättade om olika kognitiva, tekniska och fysiska hjälpmedel, bland annat en "Handy" som har liknande funktioner som en mobiltelefon och vars programvara är anpassad för personer med funktionsnedsättning. Olika typer av bildstöd är jättebra bland annat för att försöka få in "det egna valet" men det används för lite, exempelvis inom demensvården. Ett annat praktiskt verktyg är en kamera vid ytterdörrens titthål så att man enkelt kan se vem som står utanför dörren. Andra exempel är GPS-larm och trygghetslarm som bidrar till att man kan röra sig fritt. Vid sömnsvårigheter kan man prova med ett "tyngdtäcke" istället för att ge sömnmedicin. Appar kan ge olika typer av stöd, bl.a. tidsstöd och sinnesstimulering. Tydlig märkning och färgkoder är andra hjälpmedel som med fördel kan användas i bostaden. Monica efterlyser bland annat ökad kunskap om vad som behövs, fler innovationer, riktlinjer för kognitiv tillgänglighet och att man ska tänka in detta när man bygger bostäder etc.

Gunilla Birkestad, inspiratör och grundare av Skola för beröring, talade om beröring som dörröppnare. "Nyckeln till livet är beröring och närhet." Beröring kan medföra att gamla minnen kommer fram och hjälpa till med att få igång ett samtal. Taktil stimulering kan öppna dörrar till smärtlindring, prat, drömmar, liv, död, bekräftelse och glädje.

Moderator Ida Kåhlin med flera summerade dagen genom att framhålla att delaktighet är viktigt för alla i alla åldrar. Hon talade även om vikten av att skapa en formell kultur kring åldrande och utvecklingsstörning, men också om behovet av konkreta riktlinjer och policydokument.

Arrangörer var Riksförbundet FUB (För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) i samverkan med Svenskt Demenscentrum, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och Forum Carpe.

2016-11-04
Framtidens äldreomsorg i fokus på Öppet hus

Förra torsdagen höll Äldreforskningens Hus Öppet hus här på Gävlegatan 16 i Stockholm. Många besökare kom för att lyssna på föreläsningar med husets ämnesexperter, mingla bland bokborden och testa luktsinne, handstyrka eller minne på våra teststationer. Under eftermiddagen hölls flera storföreläsningar i Aula Medica med inledningstal av Drottning Silvia.

–Vi lever i ett åldrande samhälle. I takt med att välståndet ökar och mediciner blir mer effektiva, blir vi allt fler som lever allt längre. Detta är en mycket glädjande utveckling! Men den ställer oss också inför nya utmaningar. Som individer, som anhöriga, och som samhälle.

I ett samhälle med allt fler gamla kommer många att leva länge som friska. Andra kommer att leva med en eller flera sjukdomar. Många kommer att vara anhöriga till någon som är sjuklig. Och de samhällsekonomiska konsekvenserna av en förändrad demografi kommer vi alla att behöva förhålla oss till.

Därför är det av största vikt att vi nu fortsätter den positiva utvecklingen mot bättre hälsa och livskvalitet för äldre – och mot en ännu bättre sjukvård och äldreomsorg. Vi behöver mer forskning, mer kunskap. Och, inte minst, att denna kunskap får en praktisk tillämpning ute i samhället. Läs hela inledningstalet

Expressen intervjuar Drottning Silvia om dagen>>

Laura Fratiglioni, professor vid Aging Resersch Center, föreläste om att vi lever längre och friskare idag än för 20 år sedan.

Miia Kivipelto, professor vid Aging Reserach Center, talade om hur demens kan förebyggas.

Wilhelmina Hoffman, direktör på Svenskt Demenscentrum, berättade om arbetet för ett demensvänligt samhälle.

Pär Schön, forskare vid Aging Reserach Center och Stiftelsen Äldrecentrum, beskrev en äldrevård i obalans.

Det var fullbokat på förmiddagens seminarier i Äldreforskningens hus, där åhörarna bland annat kunde lyssna på föreläsningar om "Utbildning och kognitivt åldrande", "Måltid – mer än bara mat", "Fallolyckor bland äldre", "Tillit och kontinuitet – grunden för god kvalitet i hemtjänsten" samt "Den geriatriska patienten – vem är det?"

Engagerade besökare vid bok- och informationsborden i Äldreforskningens hus.

2016-10-21
Drottning Silvia till Äldreforskningens Öppet hus

Den 27 oktober håller Äldreforskningens hus i Stockhlm öppet för allmänheten. Klockan 8.30 öppnas dörrarna till Gävlegatan 16. Arrangörer är Aging Research Center, Svenskt Demenscentrum och jubilaren Stiftelsen Äldrecentrum som fyller 30 år.

Under förmiddagen kan besökarna bland annat testa luktsinnet, minnesträna i Hjärnlabbet samt lyssna och ställa frågor till husets ämnesexperter. I korta seminarier behandlas alltifrån läkemedel och fallolyckor till kultur för ett demensvänligt samhälle. Det finns även bokbord och posterutställningar.

Kl. 13.30 flyttar evenemanget till Aula Medica, Nobels väg 6 i Solna (på andra sidan bron sett från Äldreforskningens hus). Där kommer Drottning Silvia att hålla ett inledningstal. Sedan föreläser professor Laura Fratiglioni om det friska åldrandet och professor Miia Kivipelto om att förebygga demens. Båda är verksamma vid Aging Research Center. Wilhelmina Hoffman, chef för Svenskt Demenscentrum, berättar om arbetet för ett demensvänligt samhälle och Pär Schön, forskare på Stiftelsen Äldrecentrum, beskriver en äldrevård i obalans.

Fri entré hela dagen. Anmälan måste dock göras till seminarierna på förmiddagen.

Ladda ner hela programmet >> (pdf)

Läs mer om arrangörerna:

Aging Research Center (öppnas i nytt fönster)
Svenskt Demenscentrum (öppnas i nytt fönster)

2016-10-20
TDAR – ett pärlbandsprojekt”TDAR — Transfer and Development of ArbetSam Results”beskriver ett vidareutvecklingsprojekt inom Programmet för livslångt lärande som pågick 2013—2015. TDAR byggde vidare på ett mångårigt utvecklingsarbete om språkutveckling, kommunikation och kompetensutveckling för anställda inom

Stockholms läns äldreomsorg. Utvärderade resultat byggdes in i nya satsningar, så kallade”pärlbandsprojekt”.

 

I projekten utvecklades metoder som inspirerar och stöttar språkutveckling och arbetsplatslärande. Genom TDAR spreds metoderna till parter i andra länder som tillsammans med de svenska parterna kunde förbättra och vidareutveckla dem. I samverkan med föreningen Vård- och omsorgscollege tas nu projektresultaten tillvara och sprids nationellt.

 

”TDAR — Transfer and Development of ArbetSam Results” riktar sig i första hand till beslutsfattare, administratörer och andra intresserade av arbetslivsutveckling, språk och integration. Broschyren TDAR — Transfer and Development of Arbetsam Results — ett pärlbandsprojekt som del i ett långsiktigt utvecklingsarbete har tagits fram av Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2016.

 

Ladda ner broschyren>>

Kontakt

Kerstin Sjösvärd

e-post: kerstin.sjosvard@aldrecentrum.se

tfn: 08-690 58 82

2016-09-27
Rapport från Demensdagen 2016

Den 15 september genomfördes Stockholms läns demensdag för sjätte året i rad med cirka 200 besökare. Det händer mycket inom området demens, bland annat är nya nationella riktlinjer på intåg. Temat för året var "För en mer personcentrerad vård". Programmet vänder sig till hälso- och sjukvårdspersonal från primärvård, geriatrik och kommun samt till politiker.

Dagen bjöd på många spännande seminarier med bland andra Margareta Skog, Karolinska Universitetssjukhuset, Pia Skott, Akademiskt Centrum för Äldretandvård, Rozita Torkpoor, Migrationsskolan, samt reportern och programledaren Katarina Hultling.

Rozita Torkpoor, vårdutvecklare och leg. Sjuksköterska från Migrationsskolan höll ett seminarium på temat "Att främja demensvården i ett mångkulturellt samhälle". Hon tog bland annat upp vikten av ett personcentrerat förhållningssätt vid kognitiv utredning av demens, då både kommunikation och kultur påverkar utredningen. Rozita Torkpoor talade också om att kontinuitet, närhet och tid har stor betydelse för att kommunikation ska fungera och att en certifierad tolk bör användas om personen som ska utredas har ett annat modersmål än svenska.

Wilhelmina Hoffman, geriatriker och vd på Svenskt Demenscentrum talade om "demensresan" från sjukdomens första symtom till slutstadiet. Hon redogjorde för vilken typ av stöd, vård och omsorg som behövs i de olika faserna och poängterade hur viktigt det är med ett personcentrerat synsätt och bemötande inom demensvården då sjukdomsförloppet ser olika ut för varje person. De anhöriga får inte heller glömmas bort utan ska erbjudas stöd och hjälp.

Reportern och programledaren Katarina Hultling talade i sitt seminarium "Din stund på jorden – värd att vårda", om mänskligt mod och konsten att våga ta hand om sig själv, inte bara andra. Utifrån egna erfarenheter berättade hon om hur viktigt det är med ett personligt bemötande inom cancervården, men också om vikten av att ta sig tid att reflektera över vad som händer i livet och hur man kan övervinna sina rädslor och fatta mod genom att bestämma sig för att se något positivt i varje situation. Som verktyg använder Katarina Hultling några enkla frågor: Vem är jag? Vad vill jag? Vart ska jag och varför? Hur ska jag förhålla mig till livet?

Årets arrangörer var Stockholms läns landsting i samverkan med Akademiskt primärvårdscentrum (APC), Kommunförbundet Stockholms län (KSL), Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och Svenskt Demenscentrum (SDC).

Stockholms läns demensdag återkommer nästa år – välkommen då!

2016-09-26
DigIT – Digital kompetensutveckling för vård- och omsorgspersonal

DigIT är ett ESF-finansierat samverkansprojekt kring digital kompetensutveckling för medarbetare inom äldreomsorg och funktionshinderområdet inklusive socialpsykiatri. Syftet med projektet är dels att trygga Stockholmsregionens kompetensförsörjning dels att öka kunskap, vilja och förmåga hos medarbetare inom vård- och omsorg att använda de digitala möjligheterna för att skapa värde för brukarna, nu och i framtiden.

Projektet startades i januari 2016 och samarbetsparter är Stockholms stad med samtliga fjorton stadsdelar och elva kommuner i Stockholms län. Stockholms stad är projektägare. Projektet löper till och med 2018.

Utbildningar för att främja kompetensutveckling pågår under hösten 2016. I utbildningens första del får vård- och omsorgspersonal lära sig hur man använder en surfplatta. Den andra delen av utbildningen utgörs av en språkombudsutbildning med digital inriktning.

Ansvarig projektledare är Helén Starkman på Äldreförvaltningen. Kerstin Sjösvärd på Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och Olga Orrit på Svenskt Demenscentrum är delprojektledare.

Läs mer om projektet>>

2016-09-24
Utbildningsprojekt inom kommunikation prioriteras

Inom ramen för Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrums projekt SpråkSam och ArbetSam, har språkombud och reflektionsledare utbildats på omsorgens arbetsplatser i stockholmsregionen. Dessa har, tillsammans med verksamhetschefen, ett ansvar att utveckla lärande och språkutvecklande arbetsplatser.

Stiftelsen Äldrecentrum genomförde under hösten 2015 tillsammans med Svenskt Demenscentrum en vidareutveckling av den tidigare genomförda språkombudsutbildningen. Uppdraget genomfördes i samverkan med Föreningen Vård- och omsorgscollege och finansierades med statsbidrag från Skolverket.
Samtidigt utvecklades och genomfördes inom samma uppdrag en utbildning för språkombudsutbildare, det vill säga lärare som lokalt i sin tur kan utbilda språkombud.
22 personer från 10 regioner inom Vård- och omsorgscollege deltog i utbildningen under hösten 2015 och har nu påbörjat utbildning av språkombud i sina respektive regioner. Utbildningen genomförs enligt konceptet "Blended Learning" vilket innebär att en del av utbildningen genomförs i form av fysiska träffar och andra delar digitalt via slutna Facebook-grupper. För mer information om utbildningen se: https://www.vo-college.se/sprakombud.

En annan del i uppdraget var att utveckla ett språkstöd för den webbutbildning inom demens som Svenskt Demenscentrum tidigare utvecklat på Socialstyrelsens uppdrag, Demens ABC. Demens ABC är en webbutbildning som riktar sig till personal inom vård och omsorg, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom.
Resultatet är en arbetsbok, läs mer här >>

Våren 2016 beviljades ytterligare medel från Skolverket för att under året utvärdera och kvalitetssäkra den nya språkombudsutbildningen samt språkstödet till Demens ABC. Fem pilotutbildningar pågår nu, i Skåne, Vetlanda, Tingsryd, Östersund och Linköping.

Dessutom pågår under hösten två utbildningar på Stiftelsen Äldrecentrum för språkombudsutbildare med sammanlagt 47 deltagare som blir färdiga i december 2016. Utbildningarna sker i samverkan med Vård- och Omsorgscollege. Här nedan syns deltagare från ett av de första kurstillfällena.


För mer information

Kerstin Sjösvärd
kerstin.sjosvard@aldrecentrum.se
tfn: 08-690 58 82


Maj Berg
maj.berg@aldrecentrum.se
tfn: 08- 690 58 55

2016-09-23
Ny rapport: Språk- och kommunikationskompetensen behöver utvecklas

Många som arbetar inom vård och omsorg har ett annat modersmål än svenska – hur ska man gå tillväga för att främja språkutveckling på arbetsplatser?

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum samarbetar med Vård- och omsorgscollege, som har hela Sverige som uppdragsområde. Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsgivare, fackförbund och utbildare som arbetar för att öka intresset för utbildningar och yrken inom vård och omsorg. Målsättningen är att utveckla samarbeten mellan arbetsgivare och utbildare avseende utbildningar inom vård och omsorg, för att säkerställa kvaliteten certifieras utbildningarna.

Kerstin Sjösvärd, projektledare på Stiftelsen Äldrecentrum, har vid flera tillfällen blivit inbjuden av Vård- och Omsorgscollege för att prata om vikten av en god kommunikation inom vård och omsorg. Utifrån detta samarbete blev Kerstin Sjösvärd delaktig i projektet Fokus vård och omsorg finansierat av Europeiska Socialfonden (ESF) som genomfördes mellan 1 december 2015 och 30 juni 2016. Projektet bygger på ett utredande arbete inom Vård- och omsorgscollege som pågick hösten 2014 och våren 2015. Inom projektet identifierades fem utmaningar:

 1. Språk-och kommunikationskompetensen behöver utvecklas
 2. Rekryteringsvägar och metoder behöver utvecklas
 3. Strukturer och stöd för lärande och utveckling på arbetsplatserna behöver utvecklas
 4. Karriärvägar behöver utvecklas och tydliggöras
 5. Samarbetet mellan utbildning och arbetsliv behöver utvecklas

Kerstin Sjösvärd fördjupade sig i utmaning nr 1, vilket resulterade i delrapporten Språk- och kommunikationskompetensen behöver utvecklas. Ett par av de viktigaste rekommendationerna i delrapporten för att kunna utveckla stödstrukturer som främjar utveckling av språk- och kommunikationskompetensen är:

 • Kunskapen om vad det innebär att lära sig ett andraspråk behöver öka.
 • Samverkan mellan språkutbildning och yrkesutbildning inom vård och omsorg som visat sig vara en framgångsfaktor bör eftersträvas.

Ladda ner delrapporten
Språk- och kommunikationskompetensen behöver utvecklas >>

Ladda ner slutrapporten för hela projektet
Fokus vård och omsorg>>

2016-08-31
För få äldreboenden i fyra av tio kommuner

Fyra av tio kommuner (109 stycken) uppger att de har brist på platser i särskilt boende för äldre. Situationen är värst i högskolekommunerna, nästan hälften av dem säger sig ha för få platser. Det framgår av Bostadsmarknadsenkäten 2016 från Boverket.

– Principen att man ska bo hemma så länge som möjligt har lett till att 40 000 platser på särskilda boenden har försvunnit sedan 1995, säger Anette Rydqvist, analytiker vid Boverket, till tidningen Dagens samhälle (nr 27/16).

Kommunernas oförmåga att bygga bort köerna har öppnat för privata företag att investera och driva äldreboenden i egen regi. Enligt Boverket står de nu för hälften av alla nya platser i äldreboenden i landets större städer.

Regeringen har, tillsammans med Vänsterpartiet, infört ett statligt stöd för att stimulera byggandet av äldreboenden. Stödet uppgår i år till 150 miljoner kr och höjs till 400 miljoner kr år 2018. Den senare summan motsvarar kostnaden för ungefär tre normalstora äldreboenden, enligt Dagens samhälle.

 

2016-07-08
Ny rapport: brister i statliga satsningar på äldre

SVT Nyheter har i dagarna uppmärksammat en ny rapport av Stiftelsen Äldrecentrum, "Statliga stimulansmedel för att främja kvalitén i äldreomsorgen" av Sven Erik Wånell. Rapporten som gjorts på uppdrag av regeringens utredare, visar på flera brister i de statliga satsningar som genomförts för att förbättra vård och omsorg för äldre de senaste tjugo åren. Sammantaget handlar det om satsningar för över tjugo miljarder kronor.

Gemensamt för satsningarna är, enligt rapporten, att de inte har utvärderats ordentligt. På grund av detta kan man inte redogöra för vilka effekter de olika satsningarna haft eller hur de bör utformas i framtiden. Ofta har satsningarna varit kortsiktiga och har inte koordinerats med varandra. Enskilda satsningar har lett till förbättringar och utveckling, men eftersom det har brustit i uppföljningen är det svårt att säga vad som har fungerat och som det är värt att bygga vidare på, menar Susanne Rolfner Suvanto, särskild utredare på Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Läs hela artikeln på SVT Nyheter

Ladda ner rapporten (pdf)

2016-07-07
Äldreminister Åsa Regnér: Det måste finnas tid för existentiella samtal inom äldreomsorgen


Stiftelsen Äldrecentrums och Svenskt Demenscentrums seminarium Kultur, mångfald och möjligheter för en åldrande befolkning med bland andra äldreminister Åsa Regnér samlade en stor publik på Gotlands Museum i Almedalen. En röd tråd bland föreläsarna var behovet att utöka äldreomsorgen med mer personal, satsa på utbildning och kompetensutveckling, öka förebyggande insatser samt att bygga fler särskilda boenden för äldre.

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér talade om regeringens satsning på två miljarder kronor för en ökad bemanning inom äldreomsorgen, som bland annat ska möjliggöra en mer personlig vård och omsorg där det finns tid för samtal om livet och existentiella frågor. Hon meddelade också att hon kommer att fortsätta arbetet med att förbättra villkoren för vård- och omsorgspersonal för att fler ska vilja arbeta inom vården.

Clara Lindblom (v), äldre- och personalborgarråd i Stockholms stad och Ella Bohlin (kd), barn- och äldrelandstingsråd i Stockholms läns landsting var helt överens om att äldreomsorgen måste utvecklas och förberedas för att kunna ta hand om en snabbt växande äldre befolkning.

Clara Lindblom talade om vikten av kompetensutveckling inom äldreomsorgen och att göra yrken inom vård och omsorg attraktiva för att säkra personalförsörjningen för framtiden.

En tidigt insatt förebyggande vård och en mer personcentrerad vård av äldre ska minska belastning inom akutvården menar Ella Bohlin, ovan i samspråk med seminariets moderator Susanne Rolfner Suvanto, särskild utredare, Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen.

Pär Schön, äldreforskare på Stiftelsen Äldrecentrum, som föreläste om hur utvecklingen av Sveriges vård- och omsorg sett ut över tid, menar att Sverige behöver satsa på fler särskilda boenden för äldre, då en tillfredsställande vård- och omsorg är mycket svår att uppnå i hemmet för den grupp äldre som har stora vårdbehov. Enligt statistiken har vi nu cirka 10 –15 år på oss att förbereda vården för en avsevärd ökning av antalet äldre – den stora gruppen 40-talister – så det gäller för Sveriges politiker att utnyttja tiden på rätt sätt.
Pär Schöns presentation kommer att finnas tillgänglig som pdf inom kort.

Kerstin Sjösvärd, projektledare på Stiftelsen Äldrecentrum, visade på lyckade samarbeten för att öka språkutveckling och integration på arbetsplatser genom språkombudsutbildningar i så kallade "pärlbandsprojekt", där varje projekt noga utvärderas och erfarenheter tas tillvara inför nästkommande projekt. Detta för att göra projekten så effektiva och framgångsrika som möjligt. En av Stiftelsen Äldrecentrums samarbetspartners i dessa projekt är Vård- och omsorgscollege som bland annat arbetar för att öka intresset för utbildningar och yrken inom vård- och omsorg. Ladda ner Kerstin Sjösvärds presentation som pdf

Zenita Cider, vd på föreningen Vård- och omsorgscollege, framhöll i sin presentation vikten av att utveckla samarbeten mellan utbildningssamordnare, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer för att trygga personal- och kompetensförsörjning inom vård- och omsorg. Utbildningar av språkombud bidrar till språkutvecklande arbetsplatser som i sin tur bidrar till att höja kvaliteten inom vården.

Seminariet avslutades med ett gemensamt panelsamtal.

Vänligen observera att materialet i de nedladdningsbara presentationerna ovan inte får användas i kommersiellt syfte eller spridas utan tillstånd från respektive föreläsare.

 

2016-06-21
Ny rapport: Kunskap hjälper våldsutsatta äldre

Länsstyrelsen i Stockholm genomförde 2014 en spetsutbildning om våld i nära relationer riktad till "nyckelpersoner" som arbetar inom äldreomsorgen i länets kommuner. Ett länge ouppmärksammat område, eftersom fokus tidigare främst har legat på våldsutsatta yngre. Stiftelsen Äldrecentrum har utvärderat utbildningen och även belyst hur kunskaperna har kunnat användas i det dagliga arbetet, vilket resulterat i rapporten Kunskap hjälper våldsutsatta äldre – utvärdering av utbildning inom äldreomsorgen.

"Vi ser ju behoven. Vi träffar dagligen personer i deras hem. Vi ser att det förekommer våld."
"Jag känner att jag inte längre är lika rädd att prata om våld, man har blivit tuffare." är röster från några av dem som har genomgått spetsutbildning.

De som gick Länsstyrelsens spetsutbildning var genomgående nöjda. Intervjuerna med deltagare visar att samverkan mellan äldreomsorgens biståndshandläggare och den/de inom kommunernas individ- och familjeomsorg som arbetar med stöd till dem som drabbas av våld i nära relationer har förbättrats. Nästa steg är att stärka kunskapen och rutinerna hos utförarna, de som i sitt arbete möter våldsutsatta personer. Utvärderingen pekar på vikten av fortsatta utbildningsinsatser och att kommunerna har en aktuell handlingsplan som följs och utvärderas och är känd. I flertalet kommuner återstår det en hel del för att personalen ska ha reella möjligheter att uppmärksamma och stödja våldsutsatta personer – att inte bara våga se utan också kunna agera.

Studien genomfördes av utredarna Ingrid Hjalmarson och Eva Norman vid Stiftelsen Äldrecentrum. Lillan Blixt och Sofie Burman, praktikanter från Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet, medverkade i arbetet. Professor Lars Andersson var vetenskaplig handledare.
Länsstyrelsen har varit uthållig i sitt arbete med att ge kunskap och verktyg för arbetet med våldsutsatta äldre. "Det slutar inte vid 65", är titeln på den utvärdering Stiftelsen Äldrecentrum gjorde 2012, om en basutbildning om våld in nära relationer som Länsstyrelsen haft tidigare. Den utvärderingen visade att basutbildningen också var uppskattad, att det finns behov av fortsatt utbildning och att kommunerna tar fram tydliga handlingsplaner.

Ladda ner rapporten>>

2016-06-19
Äldretema i Almedalen med äldreminister Åsa Regnér

Kultur, mångfald och möjligheter för en åldrande befolkning är rubriken på Stiftelsen Äldrecentrums och Svenskt Demenscentrum seminariedag den 5 juli under sommarens Almedalsvecka i Visby. Seminariet, som äger rum i Fornsalen på Gotlands Museum, gästas av bland andra äldreminister Åsa Regnér samt Stockholmspolitikerna Clara Lindblom, äldreborgarråd, och Ella Bohlin, äldrelandstingsråd.

Sverige står inför stora utmaningar då antalet äldre ökar kraftigt. En jämlik och säker vård kräver inte bara fler händer utan också personal med rätt kompetens. Det behövs ökad kunskap om äldre med utländsk bakgrund. Språkutveckling på arbetsplatser och kultur i vård och omsorg är andra centrala områden.

Hur ser villkoren ut för dagens äldre? Vilka utmaningar kommer framtidens vård att ställas inför och hur ser lösningarna ut? En demensvård utan tvång, är det möjligt? Det är några frågor som tas upp under seminariet där både forskare och yrkesverksamma inom vård och omsorg deltar.

Datum och tid: 5 juli, kl. 12.30–17.00

Plats: Bildstenshallen i Fornsalen, Gotlands Museum, Strandgatan 14, Visby

Arrangörer: Stiftelsen Äldrecentrum och Svenskt Demenscentrum i samarbete med Demensförbundet, 1,6- & 2,6-miljonerklubben, Migrationsskolan, Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård, Silviahemmet, Svensk sjuksköterskeförening och föreningen Vård- och omsorgscollege.

Ladda ner programmet (pdf 3 sid)

2016-06-18
Ny bok: Anhörig i nöd och lust

Den 9 maj utkom boken Anhörig i nöd och lust skriven av Lennart Johansson, forskningsledare på Stiftelsen Äldrecentrum samt psykolog och docent med över 35 års erfarenhet av forskning och utvecklingsarbete inom äldreomsorgen.

Boken vänder sig till dig som är anhörig och innehåller guidning och stöd till dig som vårdar, stödjer eller hjälper en närstående. Syftet är att hjälpa anhöriga att utifrån var och ens unika situation finna balans mellan att hjälpa andra och livet i övrigt. Bokens övergripande budskap är tydligt: för att kunna hjälpa andra måste också du få hjälp.

Anhörig i nöd och lust är utgiven av Vårdförlaget.

Beställ boken här>>

För mer information kontakta
Lennart Johansson, forskningsledare Stiftelsen Äldrecentrum
e-post: lennart.johansson@aldrecentrum.se
tfn: 08-690 68 68

2016-06-18
Det behövs krafttag för att vi ska kunna bekämpa Alzheimer!

På uppdrag av Lancets redaktörer har forskaren Bengt Winblad i samarbete med ett 30-tal forskarkollegor från olika delar av världen givit ut en gedigen rapport om situationen på Alzheimerområdet idag och vilka utmaningar vi kommer att ställas inför i framtiden då antalet sjuka i Alzheimer och demenssjukdomar ökar kraftigt i takt med att vi lever allt längre. Rapporten, som publicerades i Lancet Neurology i april, är avsedd att ge expertrekommendationer och information till politiker och beslutfattare om Alzheimers sjukdom.

– Diagnostisering och behandling måste effektiviseras och utvecklas för att samhället på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt ska kunna bistå dem som insjuknar, säger Bengt Winblad. En tidig diagnostisering och förebyggande behandling spelar en avgörande roll. Forskningen behöver ökade resurser för att ta fram bättre behandlingsmetoder och mediciner, då det i dagsläget inte finns någon effektiv behandling mot Alzheimer, fortsätter han.

Hur ser du på möjligheterna för ett ökat europeiskt och internationellt samarbete kring bekämpning av Alzheimer?

Rapportens syfte är att politiker ska få upp ögonen för att Alzheimer är ett växande problem som redan nu kostar samhället väldigt mycket pengar, samt att stimulera till ökad samverkan för att stärka Europa i den här frågan. Ett gott exempel på ett sådant samarbete är European Alzheimer's Disease Consortium (EADC), där 60–80 personer från 67 europeiska forskningscentra möts för att bland annat diskutera forskningssamarbeten två ggr per år. För att vi ska komma vidare behöver man stärka den basala forskningen och utarbeta en tydlig plan för hur patientvård, grundforskning, epidemiologisk och klinisk forskning om Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar ska organiseras i framtiden. Detta behövs både på en nationell och europeisk nivå. Rapporten är ett utkast till en sådan plan för Europa, men det behövs även en nationell plan för Sverige.

Vilka utsikter finns det i dagsläget att hitta ett effektivt läkemedel mot Alzheimer?

   Idag finns långt framskridna studier som visar på positiva resultat för att hitta bättre läkemedel mot Alzheimer. Men här behövs det förstås mer resurser. Det är således viktigt att även involvera både forskningsfinansiärer och läkemedelsindustrin i samarbetet. Rapporten presenterades i mars på Brain Awareness Week 2016 i Bryssel.

Vilka förhoppningar har du och vilket resultat skulle du önska av detta?

   Rapporten ingick i Brain Awareness Week för att utbilda EU-parlamentariker och höja kompetensen inom området. Cirka 150 personer medverkade. Min förhoppning är att en ökad förståelse för problematiken kring Alzheimer ska leda till att frågan prioriteras och även utveckla det europeiska samarbetet.

Vad kan Sverige göra för att bekämpa Alzheimer?

Det behövs krafttag för att vi ska kunna bekämpa Alzheimer och det gäller att Sverige inte hamnar på efterkälken – vi behöver en nationell plan. Ett bra exempel är USA där man har avsatt resurser och har en tydlig plan för hur Alzheimer och demenssjukdomar ska bekämpas. Ett annat bra exempel är Englands premiärminister Cameron som vid ett G8-möte har satt upp som mål att ha ett färdigt läkemedel mot Alzheimer år 2025.


Publikation: "Defeating Alzheimer's disease and other dementias: a priority for European science and society", Bengt Winblad, Philippe Amouyel, Sandrine Andrieu et al, The Lancet Neurology, 2016;15:455-532, published online 14 March 2016.

För mer information kontakta
Bengt Winblad, MD, PhD, Professor in Geriatrics, Center for Alzheimer Research
Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Karolinska Institutet
Tfn: +46 (0) 70-632 67 71
E-post: bengt-winblad-swedishbrainpower@ki.se eller bengt.winblad@ki.se

Teresa Brandell, kommunikatör Stiftelsen Äldrecentrum

2016-03-23
Språkombudsutbildning i form av "blended learning" – nu tillgänglig på nätet

En kort bakgrund

Språkombudsutbildningen är framtagen i samarbete mellan VO-College, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och Svenskt Demenscentrum. Utbildningen bygger på den tidigare språkombudsutbildningen som togs fram inom ramen för projekten Språksam och Arbetsam.

Läs mer om Språksam och Arbetsam här: 

Språksam>>

Arbetsam>>

Syftet med utbildningen är att utbilda språkombud runt om i landet för att utveckla språkstimulerande arbetsplatser.

Vem riktar sig utbildningen till?

Till dig som arbetar inom vård och omsorg.

Vad kommer jag att veta och kunna efter avslutad utbildning?

Efter avslutad utbildning ska du som språkombud:

 • ha verktyg för att stötta dina kollegor när det gäller språkutveckling
 • veta hur olika dokument kan förenklas och göras tydligare
 • implementera rollen i den egna verksamheten och öppna upp för en lärande och språkutvecklande arbetsplats. 
Hur är utbildningen uppbyggd?

Utbildningen består av fyra klassrumsträffar och tre webbdelar.
Utbildningen genomförs under en period på cirka sex månader. 

Vad ingår i utbildningen?

Du kommer att få både teoretiska och praktiska kunskaper, samt ha möjlighet att praktisera din blivande språkombudsroll.

I språkombudsutbildningen får du uppdrag som du genomför på arbetsplatsen, vilket hjälper dig att implementera språkombudsrollen och inleda arbetet mot en lärande och språkutvecklande arbetsplats.

Hur kan jag ta del av utbildningen?

Språkombudsutbildningar genomförs inom några regionala Vård- och omsorgscollege samt vid Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Allt material kring språkombud och språkombudsutbildning finns nu att tillgå på Vård- och omsorgscollege webbplats:

 • Gå in på www.vo-college.se
 • Klicka högst upp till höger på fliken ”Om VO-College”.
 • Bläddra ner i innehållsregistret på höger sida och klicka på den flik som heter ”Språkombud”.
 • På sidan ”Språkombud” finns information kring Språkombudsutbildningen, samt de olika webbdelarna. Det här innehållet är öppet för allmänheten och det krävs ingen inloggning.
 • Direktlänk dit är: https://www.vo-college.se/sprakombud   

För mer information

 

Äldrecentrum

Bengt Larsson

Tfn: 08-690 58 39

E-post: bengt.larsson@aldrecentrum.se

 

VO-College

Zenita Cider

Tfn: 08-452 76 24

E-post: zenita.cider@vo-college.se

  

2016-03-23
Riv barriärerna mellan sfi och arbetslivet

”SFI. Svenska för invandrare, yrkesutbildningarna och arbetslivet måste börja samarbeta om vi ska kunna möta de stora utmaningar som den stora flyktingströmmen medför. Dessutom behöver vi ompröva våra attityder. Vi har alla ett ansvar att stötta de nyanländas språkutveckling”, skriver Bengt Larsson, utvecklingschef på Äldrecentrum, i en debattartikel i Dagens samhälle idag.

Som säkert många uppmärksammat har debattsidorna de senaste veckorna varit fyllda med utspel om vad som krävs för att nyanlända ska kunna komma in i det svenska samhället. Bland annat vill Svenskt Näringsliv, Liberalerna och Centerpartiet sänka ingångslönerna för att minska trösklarna till arbetslivet.

”Men det krävs mer än jobb för att komma in i det svenska samhället och lära sig det nya språket”, menar Bengt Larsson.

I artikeln tar han upp exempel från forskningsstudier och arbetsplatser som visar på att interaktionen mellan sfi-studenter och deras handledare och arbetskamrater under en arbetsplatspraktik språkmässigt är mycket begränsad. Slutsatsen är att varken praktik eller arbete automatiskt leder till språkutveckling.

Men det finns även goda exempel, bland annat inom vård och omsorg, där arbetsplatser samarbetat med SFI och fått mycket lyckade resultat. Dessa metoder har nu spridit sig vidare till Spanien, Tyskland, England, Belgien och Polen, skriver Bengt Larsson vidare.

Ett sådant exempel är Föreningen Vård- och omsorgscollege (VO-college) som är en samverkansform mellan arbetsliv och utbildning. Föreningen arbetar för en arbetslivsanpassad och attraktiv vård- och omsorgsutbildning.

”VO-college har nyligen utbildat 21 språkombudsutbildare som sin i sin tur ska utbilda språkombud i 10 regioner. Ombuden ska ge språkstöd till dem som behöver det, men också bidra till att öka den språkliga medvetenheten på arbetsplatserna. Språkombuden kan underlätta när nyanlända nu via snabbspår ska komma in på arbetsplatserna”, fortsätter Bengt Larsson.

Kunskap, erfarenhet och beprövade metoder från fungerande samarbeten på olika arbetsplatser för att främja vuxnas lärande av ett andra-språk finns således redan idag.

”Nu är det dags att skapa rätt politiska förutsättningar och undanröja strukturella hinder. Men vi får inte heller glömma att det även handlar om attityder. Såväl chefers som medarbetares stöd är avgörande för individernas och arbetsplatsens språkutveckling”, avslutar Bengt Larsson.

Läs debattartikeln i sin helhet på Dagens samhälles webbplats>>

 

Kontakt

Bengt Larsson

Utvecklingschef

Tfn: +46 8 690 58 39    

E-post: bengt.larsson@aldrecentrum.se

  

2016-03-21
SNAC-K studien fyller 15 år!

SNAC står för Swedish National Study on Aging and Care och är en långsiktig nationell studie av åldrandet samt vården och omsorgen för de äldre. Studien kartlägger vilken betydelse levnadsvillkor, livsstil och personlighet har för hälsa och välmående. SNAC-studien startade 2001 och den bedrivs på fyra platser i landet. I Stockholm omfattas Kungsholmen och Essingeöarna och det är den studien som kallas SNAC-K. Den består av en befolkningsstudie och en vårdsystemstudie. Läs mer om studien här>>

Här följer några röster från dem som arbetar med studien samt en intervju med en av studiens deltagare.

”Det som är unikt med SNAC-K studien, som nu är inne på sitt femtonde år, är att vi kunnat följa personer över lång tid och därigenom har vi fått en bättre förståelse för hur olika åldrandet kan vara för olika människor. Studien visar vad som bidrar till ett bra åldrande och vad som är riskfaktorer för ett mer problematiskt åldrande.”

Mårten Lagergren, Docent SNAC-K projektet

"Att ha fått förmånen att följa alla deltagare under 15 år är så fantastiskt! Många goda minnen av samtal och möten med deltagare och deras anhöriga. Det är en glädje att gå till jobbet varje dag!"

Tina Kiderud, samordnare SNAC-K projektet

”Den longitudinella studien SNAC-K, som är unik i sitt slag, avser att ge ökade kunskaper om åldrandet och hälsoutvecklingen. Studien ger underlag för utveck­lingen av såväl förebyggande insatser som av vården och omsorgen om äldre personer. Genom att studien nu pågått så lång tid finns ett antal mätpunkter avseende samma personer. Detta möjliggör analys av samband över tiden. Olika orsakssamband kan på detta sätt klarläggas. Stiftelsen Äldrecentrum uppskattar att ha förtroendet att leda projektet.”

Chatrin Engbo, direktör Äldrecentrum


Intervju med Britta Lundberg 90, deltagare i SNAC-K-studien sedan 2007

Minns du hur du tänkte när du bestämde dig för att delta i studien första gången?

Jag blev glad över att bli uppmärksammad och smickrad över att ha blivit tillfrågad om att delta. Det är skönt att bli sedd! Och att få göra en insats för forskningen. Jag hade hört talas om studien innan – en av mina grannar är också med.

Hur har du upplevt att det är att delta? Vad är de största fördelarna? Finns det saker som är mindre bra?

Enbart fördelar! Under min första testning upptäckte läkaren på Äldrecentrum att jag hade alldeles för högt blodtryck. Redan nästa dag uppsökte jag husläkare som satte in den medicin jag behövde.

Om det inte varit för SNAC-K-studien hade jag inte levt idag!

Hur upplevde du bemötandet?

Jag har träffat olika personer och fått ett mycket gott bemötande varje gång. De som har gjort testerna har varit mycket engagerade.

Kände du någon oro eller stress inför alla tester?

Nej, bara lite överraskad och glad och förväntansfull. Det är väldigt intensivt och går åt mycket kraft till testerna, men det är roligt! Det svåraste testet var luktprovet, då jag tyckte att en jordgubbe luktade som en disktrasa.

Har du deltagit på SNAC-K:s informationsmöten som vi ordnar vart tredje år? (senast hösten 2015) Vad tycker du om dessa möten?

Ja, jag har varit med vid två, tre tillfällen. Det är bra att få en redovisning över studiens resultat, även om informationen är ganska allmänt hållen då man sveper över hela fältet. Det är också bra att få ta del av den skriftliga information, bland annat statistik, som delas ut i samband med mötet.

Ett önskemål från min sida är att det skulle hållas fler informationsmöten och kanske i mindre skala, så att vi som deltar får mer tid att ställa frågor. Det finns ett mycket stort intresse för dessa möten!

Finns det något annat kring SNAC-K-studien som du skulle vilja tillägga?

Ja, en liten anekdot! När jag vid ett test-tillfälle berättade att jag vuxit upp i området kring Gävlegatan, där Äldreforskningens hus ligger, frågade en av testledarna om jag skulle vilja skriva en liten berättelse om min uppväxt och ta med mig till nästa test-tillfälle. Detta inspirerade mig till att skriva en bok om mitt liv som utgavs för fem år sedan.

  

2016-03-11
Nytt språkstöd för arbetsplatser med nyanlända

Behöver din arbetsplats stöd i hur ni kan underlätta för nya medarbetare som lär sig svenska? På www.ya-delegationen.se/handledarutbildning/handledarstod hittar du ett nytt språkstöd: Språkutvecklande arbetsplats. Klicka på de gröna boxarna längst till höger (dator/surfplatta) eller längst ner (mobil).

Stödet är generellt och kan användas av alla arbetsplatser med anställda, praktikanter eller elever, som behöver stöd i att utveckla sin svenska. Språkstödet är kortfattat, konkret och praktiskt. Innehållet består av korta filmer, sketch Notes och mallar. Det är kostnadsfritt och ingen registrering behövs. Spara ner YA-logotypen på din mobils hemskärm, så kommer du åt handledar- och språkstödet lika enkelt som en app.