Beslutsstöd för geriatrisk vård underlättar bedömning

Inom Stockholms läns landsting finns tolv geriatriska kliniker. Trots att alla har samma uppdragsbeskrivning finns ingen enhetlig bedömning av vem som är i behov av geriatrisk vård. Stiftelsen Äldrecentrum fick därför i uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholm att ta fram ett beslutsstöd för remisser till geriatrisk slutenvård. Genom beslutsstödet hoppades Hälso- och sjukvårdsförvaltningen att både få enhetliga bedömningar i hela länet och ett ökat antal direktintagna patienter till geriatriken.

Geriatrikens uppdrag är att ge vård till äldre med komplexa medicinska behov och samtidigt se till personens totala livssituation. Vården ges av ett multiprofessionellt geriatriskt team. Oftast kommer patienterna från akutsjukhusens akutavdelningar eller vårdavdelningar för fortsatt vård och rehabilitering. Platserna på geriatriken är begränsade. Det blir alltså viktigt att se till att de personer som har störst nytta av vårdinsatsen också får den.

Det framtagna beslutsstödet innehåller olika kriterier som ska vara uppfyllda för att patienten ska anses ha behov av geriatrisk vård (se faktaruta). Det innehåller också frågor för att utesluta behov av akutsjukhusets resurser. En skattning görs av patientens ”skörhet” med frågor om social situation, förflyttningsförmåga, antal läkemedel och vårdkontakter de senaste månaderna.

Stiftelsen Äldrecentrum har prövat beslutsstödet vid Brommageriatriken i Stockholm och vi kunde konstatera att beslutsstödet ringade in den geriatriska patienten väl. Men bedömningen av vem som är i behov av geriatrisk slutenvård är inte okomplicerad. Svaren visade att även andra faktorer än beslutsstödet påverkar om patienten remitteras till geriatriken eller inte. Det är faktorer som platstillgång, geriatrikens tillgång till röntgen och labb, vetskapen hos andra vårdgivare om möjligheten till direktinläggning och hur öppenvården är organiserad.

Exempel från Stiftelsen Äldrecentrums beslutsstöd för remiss till vård inom geriatrisk slutenvård.