Äldreminister Åsa Regnér: Det måste finnas tid för existentiella samtal inom äldreomsorgen


Stiftelsen Äldrecentrums och Svenskt Demenscentrums seminarium Kultur, mångfald och möjligheter för en åldrande befolkning med bland andra äldreminister Åsa Regnér samlade en stor publik på Gotlands Museum i Almedalen. En röd tråd bland föreläsarna var behovet att utöka äldreomsorgen med mer personal, satsa på utbildning och kompetensutveckling, öka förebyggande insatser samt att bygga fler särskilda boenden för äldre.

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér talade om regeringens satsning på två miljarder kronor för en ökad bemanning inom äldreomsorgen, som bland annat ska möjliggöra en mer personlig vård och omsorg där det finns tid för samtal om livet och existentiella frågor. Hon meddelade också att hon kommer att fortsätta arbetet med att förbättra villkoren för vård- och omsorgspersonal för att fler ska vilja arbeta inom vården.

Clara Lindblom (v), äldre- och personalborgarråd i Stockholms stad och Ella Bohlin (kd), barn- och äldrelandstingsråd i Stockholms läns landsting var helt överens om att äldreomsorgen måste utvecklas och förberedas för att kunna ta hand om en snabbt växande äldre befolkning.

Clara Lindblom talade om vikten av kompetensutveckling inom äldreomsorgen och att göra yrken inom vård och omsorg attraktiva för att säkra personalförsörjningen för framtiden.

En tidigt insatt förebyggande vård och en mer personcentrerad vård av äldre ska minska belastning inom akutvården menar Ella Bohlin, ovan i samspråk med seminariets moderator Susanne Rolfner Suvanto, särskild utredare, Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen.

Pär Schön, äldreforskare på Stiftelsen Äldrecentrum, som föreläste om hur utvecklingen av Sveriges vård- och omsorg sett ut över tid, menar att Sverige behöver satsa på fler särskilda boenden för äldre, då en tillfredsställande vård- och omsorg är mycket svår att uppnå i hemmet för den grupp äldre som har stora vårdbehov. Enligt statistiken har vi nu cirka 10 –15 år på oss att förbereda vården för en avsevärd ökning av antalet äldre – den stora gruppen 40-talister – så det gäller för Sveriges politiker att utnyttja tiden på rätt sätt.
Pär Schöns presentation kommer att finnas tillgänglig som pdf inom kort.

Kerstin Sjösvärd, projektledare på Stiftelsen Äldrecentrum, visade på lyckade samarbeten för att öka språkutveckling och integration på arbetsplatser genom språkombudsutbildningar i så kallade "pärlbandsprojekt", där varje projekt noga utvärderas och erfarenheter tas tillvara inför nästkommande projekt. Detta för att göra projekten så effektiva och framgångsrika som möjligt. En av Stiftelsen Äldrecentrums samarbetspartners i dessa projekt är Vård- och omsorgscollege som bland annat arbetar för att öka intresset för utbildningar och yrken inom vård- och omsorg. Ladda ner Kerstin Sjösvärds presentation som pdf

Zenita Cider, vd på föreningen Vård- och omsorgscollege, framhöll i sin presentation vikten av att utveckla samarbeten mellan utbildningssamordnare, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer för att trygga personal- och kompetensförsörjning inom vård- och omsorg. Utbildningar av språkombud bidrar till språkutvecklande arbetsplatser som i sin tur bidrar till att höja kvaliteten inom vården.

Seminariet avslutades med ett gemensamt panelsamtal.

Vänligen observera att materialet i de nedladdningsbara presentationerna ovan inte får användas i kommersiellt syfte eller spridas utan tillstånd från respektive föreläsare.