Språkutveckling och arbetsplatslärande

Stiftelsen Äldrecentrum har tidigare medverkat i och drivit flera projekt för att främja språkutveckling och arbetsplatslärande inom äldreomsorgen. Här finns material och erfarenheter från projekten samlade. Det finns också länkar till utbildningssatsningar som drivits tillsammans med bland andra Vård- och omsorgscollege, som tagit över språkombudsutbildningen.

Inom äldreomsorgen i Stockholmsregionen är i dag mer än hälften av de anställda födda i ett annat land och har svenska som andraspråk. Det kan innebära utmaningar att förstå varandra på en arbetsplats, men också ge fler erfarenheter och fler sätt att se på olika situationer.

I projektet Språksam (åren 2009-2011) samt i det efterföljande projektet ArbetSam (åren 2011-2013) prövades flera framgångsrika metoder för att bygga språkutvecklande och lärande arbetsplatser. ArbetSam drevs av Lidingö stad tillsammans med Stiftelsen Äldrecentrum.

Projekten utbildade anställda i vård och omsorg samt i svenska som andraspråk. Utbildningarna utgick från verksamheternas behov och individernas förkunskaper. Vård- och sfi-lärare arbetade i team på arbetsplatserna och planerade utbildningar tillsammans med chefen på enheten. 

Språkombud
Deltagarna på utbildningarna fick stöd utanför lektionstid av kollegor som hade utbildats till språkombud. Språkombuden hjälper till med hemuppgifter och dokumentation. De ser också till att kommunikationen underlättas på arbetsplatsen.

En språkombudsutbildning togs fram av Stiftelsen Äldrecentrum i samarbete med Stockholms universitet och Södertörns högskola. I projektet ArbetSam utbildades också reflektionsledare som kan leda samtal om situationer och dilemman i vardagsarbetet.

2015 beviljade Skolverket Vård- och omsorgscollege statsbidrag till ett projekt för att utveckla språklärandet på arbetsplatser inom vård- och omsorg. Vård- och omsorgscollege tog hjälp av Stiftelsen Äldrecentrum och Svenskt Demenscentrum och utbildningen till språkombud vidareutvecklades till en modern utbildning med webbutbildning och fysiska träffar i kombination. Även en utbildning för språkombudsutbildare utformades. I menyn till vänster finns mera information om vad det innebär att vara ett språkombud och om språkombudsutbildningen. Från och med januari 2018 ges utbildningarna till språkombud och språkombudsutbildare av Vård- och omsorgscollege. Läs mer om utbildningarna på Vård- och omsorgscolleges webbplats (länk öppnas i nytt fönster).

Universitets- och högskolerådet (UHR), programmet för livslångt lärande – Leonardo da Vinci – beviljade i augusti 2013 medel till att sprida och anpassa ArbetSams pedagoiska metoder och modeller till andra europeiska länder. Syftet var att överföra resultat till fyra europeiska parter och tillsammans utveckla metoder och modeller vidare. Projektet TDAR (Transfer and Development of ArbetSam result) pågick till år 2015. 

Handledarstöd vid yrkesintroduktionsanställningar
YA (Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar) gav Stiftelsen Äldrecentrum år 2016 i uppdrag att ta fram ett språkstöd till arbetsplatser som tar emot yrkesintroduktionsanställda som behöver utveckla sin svenska. Här finns en länk till YA-delegationens information om att handleda en nysvensk (länk öppnas i nytt fönster). 

I menyn till vänster finns informationsmaterial och verktyg för språkutveckling och arbetsplatslärande. Där finns också mer information om de projekt som Stiftelsen Äldrecentrum drivit. Du hittar också rapporter och utvärderingar av projektinsatser och information om vad det innebär att vara ett språkombud, språkombudsutbildningen, reflektionsutbildning samt handledning.