Kvalitetsregister

De Nationella Kvalitetsregistren ska stimulera vård- och omsorgsenheter att analysera sin verksamhet, lära av varandra och förbättra kvaliteten i verksamheten. Målet är att registren ska skapa system och rutiner som tryggar individens rätt att få likvärdig och kvalitativ vård, oavsett var i landet vården ges. De Nationella Kvalitetsregistren är Senior Alert, Svenska palliativregistret, BPSD-registren samt Svenska Demensregistret (SveDem). 

Arbetet med Senior alert grundas på riskbedömning, åtgärd och uppföljning av undernäring, fall och trycksår. För vårdtagare inom såväl slutenvård som primärvård/hemsjukvård och kommunal äldreomsorg hänger detta tätt samman och uppstår oavsett diagnos. Syftet med Senior alert är att skapa en bra systematik för det förebyggande arbetet. Registret medvekar till utvecklandet av ett nytt arbetssätt, vilket ökar möjligheten för bästa möjliga vård oavsett vem som tillhandahåller den.

Länk till Senior Alert (öppnas i nytt fönster)

Syftet med Svenska palliativregistret är att förbättra vården vid livets slut oavsett var i landet man bor och oavsett vem som vårdar. Personalen svarar efter varje inträffat dödsfall på 25 frågor om hur vården sett ut den sista levnadsveckan. Det som frågas efter bygger på grundläggande värderingar om god palliativ vård
och kan beskrivas så här ur den sjukes perspektiv:
– Jag och mina närstående är informerade om min situation
– är smärtlindrad
– är lindrad från övriga symtom
– är ordinerad läkemedel vid behov
– vårdas där jag vill dö
– behöver inte dö ensam
– vet att mina närstående får stöd 

Länk till Svenska palliativregistret (öppnas i nytt fönster)

BPSD-registretBeteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens, BPSD, drabbar någon gång ca 90 % av alla som lever med en demenssjukdom. Dessa symtom kan exempelvis vara aggressivitet, oro, apati, hallucinationer eller sömnstörningar och de orsakar ett stort lidande framförallt för personen med demenssjukdomen, men även för närstående och vårdpersonal.

Förekomst av BPSD innebär en minskad livskvalité och för att nå framgång i behandlingen, krävs det förutom ett gott bemötande och en god omsorg, även en tydlig struktur i omvårdnaden och goda kunskaper om demenssjukdomar. BPSD-registret kan vara ett stöd i denna process.

BPSD-registret stöds av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL och har varit ett nationellt kvalitetsregister sedan den 1 november 2010. Registret syftar till att kvalitetssäkra vården av personer med demenssjukdom.

Länk till BPSD-registret (öppnas i nytt fönster)

SveDem
Svenska Demensregistret
- SveDem är ett nationellt kvalitetsregister för demenssjukdomar som startades 1 maj 2007. Syftet medSveDem är att förbättra kvaliteten av demensvården i Sverige genom att samla in data för att kunna följa upp förändringar i patientpopulationer, diagnoser och behandling vid demenssjukdom. Målet är en likvärdig, optimerad behandling av patienter med demenssjukdom. Finansiering sker via Sveriges kommuner och landsting och Swedish Brain Power. Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset har det centrala personuppgiftsansvaret. Att delta i SveDem är kostnadsfritt.

Länk till Svenska Demensregistret, SweDem (öppnas i nytt fönster)