Samhället & äldre våren 2019

Äldrecentrum erbjuder varje termin tillsammans med ABF och pensionärsföreningarna PRO, SPF och SKPF öppna föreläsningar om åldrandet. Föreläsningarna riktar sig speciellt till dig som är pensionär och/eller intresserad av äldrefrågor.

Anmälan: Ingen föranmälan behövs.
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
Tid: Klockan 13.30–15.00


Onsdag 13 februari:
Att skapa en äldrevänlig stad
Svenskar lever allt längre. Andelen äldre i befolkningen ökar. Detta ställer krav på anpassning av bostäder, transporter, stadsplanering, hälso- och sjukvård och omsorg. I Uppsala har man länge arbetat med frågan om vad som behövs för att nå WHO:s mål - samhällen som är goda att åldras i. En medborgardialog med närmare 1 800 äldre visade fem utvecklingsområden:
• utemiljö och närområde
• ålderism
• bostäder
• landsbygd
• den fria tiden
Nu ska Stockholm bli äldrevänligt! Stadens äldreförvaltning har därför bett Äldrecentrum att göra en inledande nollbasmätning av kommunens äldrevänlighet och utveckla en modell för uppföljning. Vilka utvecklings-områden har Stockholm? Välkommen att bidra med tankar och förslag!
Föreläsare: Roger Jo Linder, Uppsalas samordnare för Äldrevänlig stad.

Onsdag 13 mars:
Hemmet viktigare efter pensionen
Vårens andra föreläsning tar upp hemmets betydelse. Det har visat sig att psykisk ohälsa och upplevelsen av hemmet har ett samband för nyblivna pensionärer. Det är ett av resultaten i Maya Kyléns aktuella avhandling. Avhandlingen visar också att hemmet är en betydelsefull plats för att skapa sammanhang och mening i samband med pensioneringen. En väl utformad hemmiljö kan även förebygga sjukdom och främja hälsa hos de allra äldsta.
Föreläsare: Maya Kylén, leg arbetsterapeut, biträdande forskare vid Lunds universitet och postdoktor vid Högskolan Dalarna.

Måndag 8 april:
Det ”goda” åldrandet – en utopi?
Vid föreläsningen diskuteras begreppet ”Det goda åldrandet”, som ofta används i äldreforskningen. Kan alla kan förvänta sig detta?  Sandra Torres, professor i socialgerontologi, är kritisk. Hon anser att forskare, politiker och praktiker måste inse att det finns många olika sätt att åldras på. Kulturell bakgrund, utbildningsnivå, om man är frisk eller sjuk är faktorer som påverkar åldrandet. Detta behöver även äldreforskningen ta hänsyn till.
Föreläsare: Sandra Torres, professor i socialgerontologi vid Uppsala Universitet.