Tillsammans är vi starka

Samtalsgrupp för kvinnor 65+ som är eller har varit våldsutsatta - Region Gotland
2015
Eva Norman

Rapporter

För att stödja äldre (65+) våldsutsatta kvinnor i nära relationer startade socialförvaltningen vid Region Gotland en samtalsgrupp. Målet med samtalsgruppen var att deltagarna skulle få mer kunskap om våld och därmed få möjlighet att sätta in våldet i ett sammanhang. De skulle också få möjlighet att byta erfarenheter med varandra och för egen del se eventuella möjligheter att förändra sin livssituation för att påverka sin vardag och kunna må bättre.

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum fick i uppdrag att göra en utvärdering av deltagarnas erfarenheter av att delta i samtalsgruppen. I uppdraget ingick också att göra en beskrivning av gruppsamtalsmetodens innehåll och uppläggning samt att ta tillvara gruppledarnas erfarenheter av att leda och genomföra sammankomsterna utifrån programidén.

Rapporten beskriver deltagarnas och gruppledarnas erfarenheter och tankar om stödgruppen. Socialförvaltningen i Region Gotland har med samtalsgruppen för äldre våldsutsatta brutit ny mark. Förhoppningen är att detta initiativ kan vara en inspiration förandra kommuner att ta efter. Den kunskap och de reflektioner som framkommit pekar på många positiva erfarenheter att ta vara på och utveckla vidare för kommande samtalsgrupper.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 04 maj 2015 - 15:39 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår