Att arbeta med våld i nära relationer

En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland
2015
Ingrid Hjalmarson

Rapporter

Våld i nära relationer betecknas som ett samhällsproblem. En ny föreskrift från Socialstyrelsen (SOSFS 2014:4) skärper kraven på kommunerna och hälso- och sjukvården att utveckla och förstärka arbetet med våldsoffer. Forskning visar att våld ofta leder till svåra och omfattande konsekvenser i form av fysiska, psykiska och sociala problem.

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum fick våren 2014 i uppdrag att beskriva projektet Freda som just hade avslutats och arbetet med våldsutsatta äldre och funktionsnedsatta inom Region Gotland.

Under projekttiden skapades en stödstruktur, som består av nyckelpersoner, nätverk för nyckelpersonerna och den tvärprofessionella ärendehanteringsgruppen Freda. Grunden för arbetet är att all personal inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionsnedsatta har kunskaper om våld i nära relationer.

Projektet Freda innebar att arbetet mot våld inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta tog ett stort steg framåt. Och det finns mycket att lära av projektet. Några punkter som framstår som särskilt betydelsefulla är att det inte räcker med att bara ge personal utbildning utan att det också behövs god struktur och tillgång till stöd. Vinsten att använda socialtjänstens samlade kompetens för att kunna ge god vård och omsorg till personer med komplexa behov framstår också tydligt.

Uppmaningen från de anställda i Region Gotland till de kommuner som också ska börja utveckla arbetet mot våld i nära relationer var att göra som de hade gjort – att arbeta långsiktigt. Att hålla i och hålla ut.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 04 mars 2015 - 17:19 © Äldrecentrum
Tillbaka »

Kontakt

Ingrid Hjalmarson
utredare
tfn: 08-690 58 13
ingrid.hjalmarson@aldrecentrum.se

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår