Nyheter

2017-05-11
Boende för äldre och kvalitet i fokus på konferens om framtidens äldreomsorg


Utredningen med förslag på en Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre presenterades när Stiftelsen Äldrecentrum bjöd in beslutsfattare och intresseorganisationer till en konferens den 27 april. Dessutom presenterades en färsk studie om hur äldre önskar bo när man inte längre klarar att bo kvar hemma och aktuell forskning om äldres väg in i och igenom äldreboendet.

Äldrecentrums vice ordförande Ella Bohlin (KD) tillika barn- och äldrelandstingsråd i Stockholms län inledde seminariet med att ge fem perspektiv på den politiska satsningen för en bättre äldresjukvård. Det handlar om kompetensförsörjning, valfrihet, sammanhållen vård där arbetet för att kommunalisera hemsjukvården inletts, samt vård på rätt nivå och om forskning för kunskap.

Ella Bohlin, vice ordförande för Stiftelsen Äldrecentrum tillika barn- och äldrelandstingsråd i Stockholms län.

Nationell kvalitetsplan
Sven Erik Wånell presenterade utredningen ”Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer” som i slutet av mars överlämnades till regeringen. Sven Erik Wånell är utredare vid Stiftelsen Äldrecentrum och var medarbetare i utredningen som leddes av Susanne Rolfner Suvanto.

Utredningen ska ge förslag på hur kvaliteten och effektiviteten inom vården och omsorgen om äldre ska förbättras och har tidsperspektivet 2019-2034.

Att få till en god bemanning med rätt kompetens och rimliga förutsättningar är viktigt.

– Ett begrepp är omsorgsrationalitet, att man som omvårdnadspersonal ska kunna bygga en relation på lyhördhet och att personen som vårdas ges respekt och kompetens. Relationer måste kunna uppstå som bygger på personkontinuitet, yrkesskicklighet, säkerhet och tillgänglighet, sade Sven Erik Wånell.

I utredningen anges att det idag arbetar en kvarts miljon anställda i äldreomsorgen. Men att det behövs fler.

Utredningen pekar på att antalet utbildningsplatser till undersköterska behöver öka, från 4000 per år till 16 000 per år. Idag ser man att 6 av tio undersköterskor eller motsvarande har adekvat utbildning.

– Ett av förslagen är därför att införa en legitimering av undersköterskor. I Norge och Danmark är yrket legitimerat och Sverige behöver också ta steget, sade Sven Erik Wånell.

I utredningen ges också förslag på att enhetschefer ska ha krav på adekvat högskoleutbildning och nationell ledarskapsutbildning.

Sven Erik Wånell i samtal med Stiftelsen Äldrecentrums direktör Chatrin Engbo.

Bostäder för äldre
När det gäller bostäder för äldre så pekar utredningen på utmaningen att skapa tillgängliga bostäder i det befintliga beståndet. Här föreslås att en inventering behöver genomföras. I utredningen fastslås också att bostadstillägget behöver höjas.

Studie om trygghetsboende
Jenny Österman och Ingrid Hjalmarson är utredare på Stiftelsen Äldrecentrum och presenterade resultat från en studie som genomförts om hur äldre stockholmare vill bo när de inte längre klarar av att bo kvar i sin ordinarie bostad. Studien ger svar på vilka utmaningar de äldre ser med sin nuvarande bostad, och vad de har för önskemål när det gäller utformningen av trygghetsboenden med aktivitetscentra. Studien omfattar en enkätundersökning och intervjuer.

Bostadens tillgänglighet och möjligheten att kunna röra sig fritt är viktiga faktorer för att kunna bo kvar i den ordinarie bostaden. Många äldre stockholmare står i dag i kö till någon form av anpassat boende.

 Trappor upplevs som ett stort problem, 50 procent angav att de behövde gå i trappor för att komma in eller ut ur sin nuvarande bostad, berättade Jenny Österman.

När det gäller utformningen av Trygghetsboenden visar studien att de äldre gärna vill ha en värd eller värdinna att kunna ställa frågor till, och man vill att Trygghetsboendet ska vara centralt beläget med god tillgänglighet men ändå ha tillgång till natur.

Rapporten i sin helhet med fler spännande resultat kommer snart att publiceras på Äldrecentrums webbplats.

Kortare boendetider
Pär Schön är forskare på Aging Research Center och utredare på Stiftelsen Äldrecentrum. Han berättade om vägen in i och igenom äldreboendet.

I sin forskning ser Pär Schön att effekter av kvarboendeprincipen är att det idag blivit platsbrist inom särskilda boenden och att behovströskeln höjts. Generellt sker flytten till äldreboende senare idag och det gör också att boendetiderna blir kortare.

 Våra resultat visar att allt fler personer är i livets absoluta slutfas när de flyttar till ett äldreboende. Det är en stor påfrestning på den äldre personen att genomföra en flytt i detta skede. Ska flytten ske tidigare eller behöver vi inrätta särskilda vårdplatser för den här gruppen – en form av ”äldrehospice” med hög medicinsk kompetens? sade Pär Schön.

Välfärdsteknologi för äldreomsorgen
Monica Rydén, utredare från Myndigheten för delaktighet, avslutade seminariet med att prata om välfärdsteknik inom äldreomsorgen och regeringsuppdraget ”Digital teknik” där Myndigheten för delaktighet ska ta fram och sprida information till kommuner om digital teknik och digitala trygghets- och servicetjänster.

2017-05-09
Slutbetänkande från Välfärdsutredningen överlämnat till regeringen

I mars 2015 tillsatte regeringen Välfärdsutredningen. Utredningen lämnade ett delbetänkande i november 2016. Idag överlämnade Välfärdsutredningen sitt slutbetänkande.

Välfärdsutredningens uppdrag har varit att analysera hur kvalitetsmått kan användas strategiskt i välfärden, ge förslag på hur register kan förbättras inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Dessutom har utredningen sett över hur den ekonomiska insynen i privat utförd välfärd med offentlig finansiering kan utvecklas.

Slutbetänkandet från Välfärdsutredningen innehåller en mängd konkreta förslag. Bland annat vill utredningen att en sekretessbrytande bestämmelse införs för att underlätta kommuners och landstings möjlighet till uppföljning av välfärdsverksamhet som bedrivs av privata utförare samt att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ges bättre förutsättningar för att tillhandahålla kompletta register. 

Länk till betänkandet "Kvalitet i välfärden - bättre upphandling och uppföljning" som pdf (öppnas i nytt fönster)

Läs mer på regeringens webbplats (öppnas i nytt fönster)

 

2017-05-05
Fler färdiga språkombud inom DigIT-projektet


Igår avslutades den fjärde utbildningsomgången av språkombud inom projektet DigIT med diplomutdelning på Stiftelsen Äldrecentrum. Språkombud arbetar med språkutveckling i svenska på arbetsplatsen, i detta fall med en digital inriktning. Nästa utbildning startar i höst!

DigIT är ett ESF-finansierat samverkansprojekt kring digital kompetensutveckling för medarbetare inom äldreomsorg och funktionshinderomsorg som Stiftelsen Äldrecentrum deltar i. Projektet, som ägs av Stockholms stad, startades i januari 2016 och pågår till och med 2018. Syftet med projektet är dels att trygga kompetensförsörjningen i Stockholmsregionen dels att öka kunskap, vilja och förmåga hos medarbetare inom vård och omsorg att använda de digitala möjligheterna för att skapa värde för brukarna.

Läs mer>>

Kontakt

Kerstin Sjösvärd

Projektledare

e-post: kerstin.sjosvard@aldrecentrum.se

tfn: 08-690 58 82


Maj Berg

Projektledare

e-post: maj.berg@aldrecentrum.se

tfn: 08-690 58 55

 

2017-05-05
Stiftelsen Äldrecentrum studerar sammanhållen vård för de mest sjuka äldre

I januari 2018 väntas reglerna för betalningsansvar för utskrivningsklara patienter från akutsjukhusen att ändras. Stiftelsen Äldrecentrum ska i ett nytt egeninitierat projekt kartlägga hur det ser ut i dag för att kunna se framtida förändringar och effekter.

Idag har kommunerna betalningsskyldighet för utskrivningsklara patienter tidigast fem vardagar efter det att kommunen fått kallelse till utskrivningsplanering från sjukvården. Den nya lagen innebär att betalningsansvaret nu istället träder i kraft redan efter tre dagar.

– Lagförslaget innebär att nya krav ställs på en utvecklad samverkan mellan huvudmännens verksamheter, inte minst när det gäller gruppen mest sjuka äldre. Flera verksamheter berörs. Inom Landstinget är det slutenvård, geriatrik och öppenvård. Hos kommunerna berörs bland annat beställarenheter och korttidsboenden, hemtjänst samt vård- och omsorgsboenden, säger Lars Sonde, som är projektledare och utredare på Stiftelsen Äldrecentrum.

– I projektet ska vi se hur det ser ut idag och rita kartan. Vad har nuvarande betalningsansvarslag gett för strukturer för patienter som kommer från slutenvård till öppenvård och kommunal vård och omsorg? Kartläggningen ska fungera som ett stöd i det utvecklingsarbete som huvudmännen nu står inför, förklarar Lars Sonde.

I Stockholms län pågår flera satsningar för äldre personer som är i behov av vård. Inom Landstinget pågår en utbyggnad av äldremottagningar och närakuter och flera försök görs med olika modeller för att förbättra hemgången för patienter från slutenvården. Samtidigt pågår förberedelsearbetet inför kommunalisering av hemsjukvården.

I projektet, som kommer att engagera flera utredare, ingår fyra delprojekt: Slutenvård, Strukturer för överföring, Korttidsvård och Hemtjänst. Forskningsledare är Lennarth Johansson.

För slutenvården ska en kartläggning göras av slutenvårdspatienter (65+) som skrivits in, gått igenom en utskrivningsplanering och tagits emot av kommunens omsorg. Här kommer projektet också kartlägga de patienter som återinskrivs inom en viss tid.

Inom delprojektet ”Strukturer för överföring” ska en kartläggning göras av befintliga strukturer men också pågående försök för överföring från slutenvård till öppenvård och eller kommunal omsorg. 

Enheterna för korttidsvård och deras respektive uppdrag ska kartläggas i delprojekt tre. 

I det fjärde delprojektet ska en kartläggning göras av hemtjänstens möjlighet att möta upp brukarnas behov efter utskrivning. Här ska också undersökas hur brukare och personal uppfattar mottagandet.

Data kommer att inhämtas från hela länet men specifikt från Stockholms stad, Norrtälje, Sundbyberg och Södertälje.

Kontakt

Lars Sonde

08-690 68 55

 

2017-05-04
En bok för dig med demenssjukdom

I fredags hade Svenskt Demenscentrum boksläpp för En bok för dig med demenssjukdom.

Boken är den första i sitt slag som vänder sig direkt till personer som nyligen har fått en demensdiagnos.

Författare till boken är Kari Molin. Till sin hjälp har hon haft deltagare från bland annat Demensförbundets Lundagårdsgrupper, Café Irene i Flen och Upplands Bros stödgrupp. De är personer med demenssjukdom som öppenhjärtigt berättat om sin tillvaro och delat med sig av sina erfarenheter.

En bok för dig med demenssjukdom innehåller konkreta tips och råd om hur man kan övervinna svårigheter i vardagen och vart man kan vända sig för att få hjälp. De intervjuade har olika bakgrund och tiden som de levt med sin sjukdom skiljer sig åt.

Boken kostar 50 kr och kan beställas från Svenskt Demenscentrum (länk öppnas i nytt fönster). Den kan också laddas ned som pdf från Svensk Demenscentrums webbplats (länk öppnas i nytt fönster.

2017-04-28
Ny rapport från Vårdanalys: En primär angelägenhet

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har i dag publicerat rapporten "En primär angelägenhet. Kunskapsunderlag för en stärkt primärvård med patienten i centrum". Rapporten är myndighetens svar på ett regeringsuppdrag att analysera förutsättningarna för en jämlik, patientcentrerad och effektiv primärvård.

Om rapporten i korthet
Primärvården har en viktig roll att fylla för en mer jämlik och patientcentrerad hälso- och sjukvård. Men det saknas flera förutsättningar för att primärvården ska bli den tydliga bas i vården som den är tänkt att vara. I synnerhet är primärvården svag inom de delar som borde vara dess styrkor: tillgänglighet, kontinuitet och samordning.

Vårdanalys bedömer därför att det behövs en samlad primärvårdsreform med fokus på tre utvecklingsområden: 1) Tydliggör primärvårdens uppdrag och funktion, med fokus på att stärka tillgänglighet, samordning och kontinuitet, 2) säkerställ att primärvården har ändamålsenlig kompetens och resurser och 3) stärk primärvårdens utvecklingskraft och skapa förutsättningar för lärande. 

Rapporten bygger på ett flertal delstudier som analyserar besöksmönstren i första linjens vård, förutsättningar och måluppfyllelse för primärvården i Sveriges landsting, Norges, Danmarks, Nederländernas och Storbritanniens primärvårdssystem samt internationell litteratur om primärvårdens styrning och organisation.

Länk till rapporten som pdf.  (Öppnas i nytt fönster.)

2017-04-03
Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen överlämnad till Åsa Regnér

På en presskonferens i Rosenbad i fredags den 31 mars kl. 9 mottog, barn- äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér den 1000 sidor långa Nationella kvalitetsplanen för äldreomsorgen från Susanne Rolfner Suvanto, särskild utredare för kvalitetsplanen. Utredningen är ett resultat av nära två års arbete i vilket Stiftelsen Äldrecentrums utredare Sven-Erik Wånell haft ett stort uppdrag.

Åsa Regnér framhöll vikten av denna utredning då 4–5 procent av Sveriges befolkning arbetar inom äldreomsorgen och påpekade också att de som är 80 år eller äldre kommer att öka med cirka 300 000 personer de närmaste 15 åren. Hon pekade också på de satsningar på två miljarder kronor per år som ska gå till personalförstärkningar inom äldreomsorgen vilket regeringen redan beslutat om och konstaterade också att 20 procent att platserna på äldreboende har försvunnit, vilket man tänker åtgärda genom ett nytt investeringsstöd att öka antalet platser på äldreboenden, även s.k. ”mellanboenden”, dvs. boenden för äldre som i högre grad behöver gemenskap och trygghet än vård och omsorg.  En annan viktig fråga som berördes var möjligheten att kunna förenkla biståndsbedömningar för att lättare kunna ge äldre med mindre servicebehov, snabbare handläggning.

I kvalitetsplanen behandlas följande områden:

 • Kvalitet och effektivitet
 • God kompetensförsörjning
 • Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser
 • Välfärdsteknik
 • Handläggning av behov
 • Boendeformer för äldre personer
 • Syftet med planen är att uppnå en jämlik och jämställd vård och omsorg i Sverige.

Enligt Susanne Rolfner Suvanto är förslaget att kvalitetsplanen ska genomföras under åren 2019–2034 och sträcker sig alltså över fyra mandatperioder. Planen är tänkt att fungera som vägledning, den ska vara långsiktig och uppföljning kommer vara en central del.

- Den nationella kvalitetsplanen är inte någonting som riktigt går att plocka delar ifrån om man vill uppnå en kvalitet eller en effekt av något. Allt hänger samman och det handlar om den här trion som utgör kvaliteten: den som får vård och omsorg, den som ger vård och omsorg och den anhöriga som finns bredvid. Det är denna trio allt byggs omkring och därför behövs alla insatserna, förslagen och åtgärderna tillsammans, säger Susanne Rolfner Suvanto.

Några av kvalitetsplanens konkreta förslag:

 • Utred legitimation för undersköterskor.
 • Bestämmelser för att enhetschefer i särskilda boenden, hemtjänst och dagverksamheter ska ha lämplig utbildning.
 • Nationellt inriktningsmål för antal anställda per enhetschef inom vård och omsorg.
 • Nationell utbildning på högskolenivå för biståndshandläggare
 • Upprätta ett nationellt kompetenscentrum om äldre och psykisk hälsa.
 • Nationell strategi för nya former av välfärdsteknik och stimulansbidrag till kommunerna för innovationer.
 • Förslag i socialtjänstlagen att en kommun ska kunna besluta om serviceinsatser på gruppnivå för personer som fyllt 80 år.

I avsnittet om God kompetensförsörjning, som är utredningens största kapitel, la utredarna tonvikt på undersköterskans roll och föreslog en legitimering av undersköterskor för att stärka och synliggöra professionen. Det ger också en markör till arbetsgivare samt tydliggör för de äldre som då vet vilken kompetens en undersköterska har.

- Det finns inga enkla jobb i vård och omsorg om äldre personer, med det menar jag inte bara sådant som bara handlar om hälso- och sjukvård utan det gäller också den sociala omsorgen. Det är ett vackert yrke att arbeta med äldre personer. Ett mäktigt yrke som handlar om att ha andra människors liv i sina händer, säger Susanne Rolfner Suvanto.

2017-03-28
Samverkan och snabbare utskrivning från sjukhus ska underlättas

I ett pressmeddelande på regeringens webbplats meddelas att Sveriges kommuner och landsting (SKL) efter en ansökan till regeringen får 12 miljoner kronor för att stödja arbetet med att patienter som inte längre behöver sjukhusvård, men däremot annan omsorg och vård, snabbare ska skrivas ut från sjukhus. Därigenom kan vårdplatser frigöras samtidigt som patienten snabbare får komma hem när man inte längre behöver sjukhusvård.

Beslutet är relaterat till den proposition regeringen beslutade om i februari om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Lagen som föreslås i propositionen innebär bland annat att landsting och kommuner kommer behöva anpassa sin verksamhet och fastställa nya riktlinjer för samverkan mellan berörda enheter i den slutna och öppna vården. Medlen till SKL syftar till att stödja genomförandet av den nya lagstiftningen.

Den nya lagen i propositionen Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Läs hela pressmeddelandet>>

2017-03-21
Teorin om demenssjukdomen Alzheimers uppkomst ifrågasätts

I en artikel i DN skriver Amina Manzoor att vägen till att hitta ett verksamt läkemedel mot Alzheimer tycks längre än forskarna tidigare trott och därför ifrågasätts nu teorin om sjukdomens uppkomst.

Alzheimer är en av de vanligaste demenssjukdomarna och behovet av en effektiv behandling är stort. Men efter många misslyckade läkemedelsprövningar börjar forskare ifrågasätta den ledande teorin om hur sjukdomen utvecklas.

Varje år får fler än 15 000 svenskar en alzheimerdiagnos. Att få diagnosen i dag innebär mycket lite hopp. Patienten blir gradvis sämre, förlorar minnet och sin personlighet. Men alzheimer leder inte bara till personligt lidande, utan även stora samhällskostnader i form av bland annat omvårdnad.

Varje år kostar demenssjukdomar samhället 63 miljarder kronor. Det är mer än de flesta kroniska sjukdomar, säger Miia Kivipelto, professor i klinisk geriatrik vid Karolinska institutet och chef för tema åldrande vid Karolinska universitetssjukhuset.

Behovet av effektiva behandlingar är stort. Det finns läkemedel vid alzheimer, men de kan bara bromsa symtomen under en period. Inget läkemedel kan ännu påverka sjukdomsförloppet. Det beror inte på brist på intresse från akademin och läkemedelsföretagen, det har funnits gott om lovande läkemedelskandidater. Men alzheimerforskningen är kantad av misslyckanden.

Enligt en analys var bara 0,4 procent av de kliniska läkemedelsförsöken mellan 2002 och 2012 framgångsrika.
Och trenden verkar fortsätta. Under de senaste månaderna har två stora forskningsprojekt med möjliga alzheimerläkemedel lagts ned, då inget av dem var bättre än placebo. Läs hela artikeln>>

 

2017-03-08
Stockholms hälso- och sjukvård kan effektiviseras

Att kunna erbjuda en jämlik vård med god kvalitet är en central fråga i Sverige. I takt med högre krav, fler framgångsrika behandlingar och en ökande åldrande befolkning kommer föredelningen av rådande resurser alltmer i fokus. Hur kan man göra vården mer effektiv?

Göran Stiernstedt, infektionsläkare och docent, som tidigare haft uppdraget nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården, fick 2016 i uppdrag av Socialdemokraterna att analysera effektiviteten i vården i Stockholms län och ge förslag på förbättringsåtgärder. I rapporten Mest resurser – bäst sjukvård? Slutrapport om effektiviteten i Stockholms sjukvård går Göran Stiernstedt igenom de områden som kan påverka effektiviteten inom vården och ger förslag på hur dessa skulle kunna förbättras. De områden han undersöker är bland annat organisation, beslutsfattande, styrning, arbetssätt, administration, kompetensförsörjning och forskning.

Resultaten i utredningen pekar på att stora förändringar skulle behöva göras för att bättre utnyttja vårdens resurser på ett effektivt sätt. De medicinska resultaten inom svensk vård idag är goda. Svagheter är tillgänglighet, kontinuitet och brist på koordination. Man behöver omfördela patientströmmar från akutsjukhusen till primärvården för att kunna ge god vård till de mest akut sjuka, minska behovet av kostsamma nödlösningar samt undvika överbeläggningar, menar Göran Stiernstedt i rapporten. Detta skulle medföra bättre logistik på sjukhusen, bättre vårdkvalitet och förbättrad patientsäkerhet. Det kan möjliggöras bland annat med hjälp av den medicintekniska utvecklingen, enligt Göran Stiernstedt. Vården för de mest sjuka vårdtagarna kan förbättras genom en ökad samverkan mellan kommun och landsting och ett proaktivt arbete. Vården behöver också bli mer mobil. Göran Stiernstedt avråder från att införa vårdval geriatrik som han anser skulle leda till en ökad fragmentisering av vården.

I rapporten framhålls också att ökad planering, kontinuitet och investeringar i IT-lösningar som främjar informationsutbyte kan effektivisera vården. Kompetensförsörjningen kan tryggas genom att göra arbeten inom vård- och omsorg mer attraktiva. Det handlar om högre löner och förbättrade arbetstidsmodeller. Göran Stiernstedt pekar särskilt på att det är viktigt att man vågar göra förändringar.

Ladda ner rapporten och läs mer

2017-02-28
Välbesökt utbildning om palliativ vård och mat återkommer i höst!

Vårens sex utbildningstillfällen om palliativ vård och mat blev snabbt fullbokade. Det finns ett stort behov av just de här kunskaperna hos vård- och omsorgspersonal, därav det stora intresset.

Allt fler personer får möjlighet att vårdas i sitt boende i livets slutskede. Detta ställer krav på att omvårdnadspersonalen har kunskaper för att kunna tillgodose fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov hos den döende personen utifrån ett palliativt förhållningssätt.

– När en svårt sjuk person inte vill eller kan äta kommer tankarna på döden närmare. Vid ätsvårigheter kan det därför lätt uppstå etiska dilemman. I livets slutskede behöver omsorgspersonalen veta vad som är bäst för vårdtagaren och även kunna förklara för närstående vad som händer med kroppen, säger Birgitta Villner Gyllenram, koststrateg på Stiftelsen Äldrecentrum.

– Att få information om hur man bemöter en person som befinner sig i ett palliativt skede, ger inte bara en trygghet för egen del utan man kan även sprida den informationen till sina arbetskamrater och till personens närstående, tillägger Britten Askestad, leg. sjuksköterska och utvecklingsledare på Stiftelsen Äldrecentrum.

Fler utbildningstillfällen planeras i september och oktober, så det kommer fler möjligheter att få ta del av utbildningen. 

Foto från det senaste seminarietillfället 22 februari.

2017-02-09
Hjärtsjuka får hjälp till självhjälp med ny digital teknik

Med det nya digitala hjälpmedlet Optilogg som består av en våg och en pekplatta kan hjärtsjuka själva kontrollera sin hälsa i hemmet, vilket har minskat vårddygnen på sjukhus med 36 procent, skriver Roland Cox i en artikel på Suntarbetsliv.se

Med den nya utrustningen har Eva Öhman, sjuksköterska, specialutbildad på hjärtsvikt, fått mer att göra på medicinmottagningen i Norrtälje. I gengäld har akutmottagningen avlastats och antalet vårddygn på sjukhuset har minskat.

- Jobbet ger mer tillfredsställelse när patienten mår bättre och känner sig mer trygg, säger Eva Öhman.

Ett 40-tal patienter med relativt stora besvär fick hem en särskild våg som trådlöst skickar information till en pekplatta. På så sätt går det att själv hålla koll på vikten och hjärthälsan. Pekplattan föreslår medicinering eller annan åtgärd beroende på patientens värden. Att patienterna kan kontrollera sig själva minskar stress hos både dem och vårdpersonalen.

Tiohundras satsning på hjärtsviktskoll i hemmet är ett av 133 projekt som 2014–2019 får sammanlagt 150 miljoner i stöd från Stockholms läns landstings satsning Arbetsmiljölyftet.

Det tvååriga försöket har varit lyckosamt och våren 2017 pågår planering av att inom de närmaste åren införa Optilogg även i primärvården, där det också finns specialistutbildade hjärtsjuksköterskor.

Läs hela artikeln>>

2017-01-26
Anpassade näringsrekommendationer för äldre kan minska sjukdomar

I en nyhetsuppdatering på Karolinska Institutet framhålls vikten av att främja ett hälsosamt åldrande, vilket kan minska den ekonomiska bördan när vår befolkning blir allt äldre. Genom att utveckla särskilt anpassade näringsrekommendationer för äldre, som implementeras i sjukvården, tror forskare att fler äldre minskar risken att råka ut för vissa åldersrelaterade sjukdomar.

Den slutsatsen drar forskare från Karolinska Institutet i samarbete med amerikanska och kanadensiska forskare i en vetenskaplig artikel i tidskriften Advances in Nutrition.

Läs hela artikeln>>

2017-01-26
Vården i Sverige är fortfarande ojämlik

Kön, bostadsort och utbildning påverkar vårdens kvalitet, skriver Felicia Lindberg i en artikel i Läkartidningen.

Risken att dö i ett flertal sjukdomar har minskat, men svensk hälso- och sjukvård är fortfarande ojämlik enligt två nya rapporter från Socialstyrelsen. Tydliga skillnader ses för bland annat väntetider, strokevård, fallskador och förlossningsvård.

Läs hela artikeln>>

Ladda ner Socialstyrlsens rapporter (öppnas i nytt fönster):

Öppna jämförelser 2016 - En god vård? Övergripande uppföljning utifrån sex frågor om hälso- och sjukvårdens resultat

Öppna jämförelser 2016 - Säker vård – En indikatorbaserad uppföljning

2017-01-17
Språkombudsutbildarutbildningen tar nya tag under 2017

Den 1 februari startade den fjärde omgången av den nationella språkombudsutbildarutbildningen som Stiftelsen Äldrecentrum arrangerar i samarbete med Vård- och Omsorgscollege. Syftet med utbildningen är att deltagarna ska utveckla kunskaper och färdigheter i att leda språkombudsutbildningar lokalt ute i landet. Språkombudsutbildarutbildningen har utvecklats med hjälp av medel från Skolverket.

Läs mer om bakgrund och relaterade projekt>>

Läs mer om språkombud>>

2017-01-13
Stiftelsen Äldrecentrum bidrar till nytt handledarstöd

Stiftelsen Äldrecentrum har bidragit med ett avsnitt som heter "Språkutvecklande arbetsplats" till Arbetsgivarverkets nya handledarstöd. Handledarstödet har till syfte att stötta myndigheter som tar emot praktikanter inom ramen för regeringens uppdrag praktik i staten, men kan också användas till andra målgrupper inom regeringsuppdraget. Läs mer

2017-01-13
Stiftelsen Äldrecentrum utbildar om SIP – samordnad individuell planering

Sedan 2010 finns det i socialtjänstlagen och i hälso- och sjukvårdslagen en bestämmelse om att kommun och landsting tillsammans ska upprätta en individuell plan. Planen ska göras vid behov av samordning för personer som behöver insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten, och om personen själv samtycker till det.

Arbetet med samordnad individuell planering, SIP, har, trots lagstiftningen, haft svårt att slå igenom i det dagliga arbetet när det gäller äldre personer. På uppdrag av Stockholms stads äldreförvaltning och Landstingets hälso- och sjukvårdsförvaltning pågår nu en utbildningssatsning där Stiftelsen Äldrecentrum anordnar SIP-seminarier i varje stadsdel. Biståndshandläggare, vårdcentraler, rehabenheter och hemtjänstutförare i stadsdelen bjuds in till en halvdag med föreläsning, filmvisning och gruppdiskussioner. Syftet är att öka kunskapen om SIP, få till bättre samverkan och fler samordnade individuella planer.

Stiftelsen Äldrecentrum håller även två utbildningstillfällen i februari 2017 riktade till chefer och samordnare för mindre hemtjänstutförare.
Läs mer i vår kalender!

2017-01-12
Självmord bland äldre – ny forskning

Tidskriften Äldre i Centrum har uppmärksammat att ett tvärvetenskapligt forskningsprogram om självmord bland äldre har startat vid Göteborgs universitet.

Minskningen av antalet självmord – en minskning som varit störst bland de äldsta – har avstannat. Enligt en färsk lägesrapport från Folkhälsomyndigheten, som ansvarar för den nationella samordningen av det suicidpreventiva arbetet, dog totalt 1 179 personer av självmord 2015. Sju av tio som tar sitt liv är män. Bland män över 64 år förekommer 25,4 självmord per 100 000 invånare, bland kvinnor 8,5, enligt myndigheten. Därmed ligger äldre män och kvinnor näst högst i självmordsstatistiken, bara snäppet under 45–64-åringar.

I Göteborg ska forskare inom bland annat genetik, neurokemi och socialpsykologi studera självmordsbeteende hos äldre 70 år och uppåt under ledning av pionjärforskaren på området, Margda Waern, professor och överläkare i allmän psykiatri med specialfokus på suicidologi.

Till Sveriges Radio säger hon att det saknas kunskap om varför äldre begår självmord, trots att de har en högre risk än yngre. Samt att det förekommer självmord dubbelt så ofta hos män 80 år och äldre jämfört med män i 20-års åldern – 38 självmord per 100 000 invånare jämfört med 19.

– Bristen på kunskap tror jag delvis beror på en slags ageism, det vill säga att man anser att det skulle vara normalt att äldre personer blir trötta på livet när det kommer upp i hög ålder. Ibland får jag höra att "men om jag var gammal och sjuk så skulle jag fundera på att ta livet av mig, det är inget konstigt med det".

Läs mer

2016-12-09
Var och hur vill äldre bo?

Under de senaste 15 åren har frågan om hur äldre personer boende uppmärksammats i olika sammanhang. Syftet har varit alltifrån att få underlag för planering av boendealternativ för äldre, till att försöka fånga preferenser hos framtida brukare av äldreomsorg.

2015 startade Stockholms stad en utredning om hur behovet av bostäder för äldre ska tillgodoses i framtiden. I det uppdraget ingår att beräkna det framtida behovet av bostäder för äldre, att se vilka möjligheter som finns att tillgodose samt att föreslå olika boendeformer för äldre.

Under hösten 2016 fick Stiftelsen Äldrecentrum i uppdrag av Äldreförvaltningen i Stockholms stad, att göra en studie som kompletterar Stockholms stads äldreboendeutredning. Uppdraget är att studera hur gruppen äldre ser på sitt nuvarande boende, hur de vill bo och hur de ser på olika boendealternativ. Studien omfattar ett 30-tal intervjuer med personer som är 75 år eller äldre och som har hemtjänst upp till 25 timmar per månad samt en enkätundersökning riktad till ett urval personer mellan 75 och 85 år. Rapporten ska vara klar i maj 2017.Kontakt

Ingrid Hjalmarson
Utredare Stiftelsen Äldrecentrum
e-post: ingrid.hjalmarson@aldrecentrum.se

2016-12-08
Beslutsstöd för geriatrisk vård underlättar bedömning

Inom Stockholms läns landsting finns tolv geriatriska kliniker. Trots att alla har samma uppdragsbeskrivning finns ingen enhetlig bedömning av vem som är i behov av geriatrisk vård. Stiftelsen Äldrecentrum fick därför i uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholm att ta fram ett beslutsstöd för remisser till geriatrisk slutenvård. Genom beslutsstödet hoppades Hälso- och sjukvårdsförvaltningen att både få enhetliga bedömningar i hela länet och ett ökat antal direktintagna patienter till geriatriken.

Geriatrikens uppdrag är att ge vård till äldre med komplexa medicinska behov och samtidigt se till personens totala livssituation. Vården ges av ett multiprofessionellt geriatriskt team. Oftast kommer patienterna från akutsjukhusens akutavdelningar eller vårdavdelningar för fortsatt vård och rehabilitering. Platserna på geriatriken är begränsade. Det blir alltså viktigt att se till att de personer som har störst nytta av vårdinsatsen också får den.

Det framtagna beslutsstödet innehåller olika kriterier som ska vara uppfyllda för att patienten ska anses ha behov av geriatrisk vård (se faktaruta). Det innehåller också frågor för att utesluta behov av akutsjukhusets resurser. En skattning görs av patientens ”skörhet” med frågor om social situation, förflyttningsförmåga, antal läkemedel och vårdkontakter de senaste månaderna.

Stiftelsen Äldrecentrum har prövat beslutsstödet vid Brommageriatriken i Stockholm och vi kunde konstatera att beslutsstödet ringade in den geriatriska patienten väl. Men bedömningen av vem som är i behov av geriatrisk slutenvård är inte okomplicerad. Svaren visade att även andra faktorer än beslutsstödet påverkar om patienten remitteras till geriatriken eller inte. Det är faktorer som platstillgång, geriatrikens tillgång till röntgen och labb, vetskapen hos andra vårdgivare om möjligheten till direktinläggning och hur öppenvården är organiserad.

Exempel från Stiftelsen Äldrecentrums beslutsstöd för remiss till vård inom geriatrisk slutenvård.