Kalender

2018-09-06
Reflektionsledarutbildning för vård- och omsorgspersonal i äldreomsorgen

Hösten 2018 anordnas ännu en efterfrågad utbildning till reflektionsledare!

 

Plats: Stiftelsen Äldrecentrum, Sveavägen 155, Stockholm

Deltagarna i teori och praktik lär sig arbeta med reflektion både individuellt och i grupp. 

Utbildningen består av två delar, kurs och handledning. Del 1: sju kursdagar 6/9, 27/9, 17/10, 8/11, 29/11, 11/12 samt 10/1, 2019. Kurstider: kl 9.00 – 16.00 för samtliga tillfällen Del 2: Handledning sker vid sex halvdagar under 2019.

 

Beskrivning:

Reflektion

Lärandet i arbetslivet sker kontinuerligt och reflektionen har där en nyckelroll. Reflektion är att noggrant tänka efter, medvetandegöra och utveckla förhållningssätt och lösningar på frågeställningar man ställs inför i det dagliga arbetet. Utan reflektion finns risken att arbetet utförs rutinmässigt i samma mönster.

Genom regelbunden reflektion ges möjligheten att inhämta och bearbeta kunskap utifrån egna upplevelser och erfarenheter i arbetet, vilket ger både fördjupad kunskap och utvecklingsmöjligheter. 

Reflektionsledarens uppgift är att leda reflekterande samtal på individ- och/eller gruppnivå. Reflektion kan ske på andra sätt än samtal. Det kan till exempel vara att reflektera med hjälp av olika modeller och metoder som till exempel rollspel, gestaltning, bilder eller skrivande. Det som behövs för att leda reflektion är kunskap om kommunikation, grupper och grupprocesser, ledarskap och reflektion. Kunskap behövs även om hur olika reflektionsmetoder och modeller samt pedagogiska metoder kan användas.

Välkommen!

Eva Norman, utredare, Stiftelsen Äldrecentrum

Marie Birge Rönnerfält, universitetsadjunkt, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Innehåll

Kursens huvudområden är reflektion, kommunikation, grupper- och grupprocesser samt ledarskap.

·         Reflektion – definition och syfte

·         Reflektionsprocessen – hur gör man då man reflekterar

·         Etik och reflektion

·         Kommunikation och språkets betydelse

·         Gruppen och grupprocesser

·         Ledarskap – att leda möten

·         Olika reflektionsmetoder/modeller och pedagogiska övningar

Kurs i två delar

Kursen är uppdelad i två delar – Reflektionsledarutbildning samt handledning efter genomförd avslutad kurs.

Del 1

Reflektionsledarutbildningen - utbildningen består av sju kursdagar under perioden september 2018 – januari 2019. Kursen hålls mellan kl. 9.00 – 16.00 vid samtliga kurstillfällen.

Kursavgift utbildningsdelen 6 950 kr + moms. Priset inkluderar kurs-

material samt för- och eftermiddagskaffe.

Del 2

Efter avslutad utbildning erbjuds kursdeltagarna handledning under 2019 vid sammanlagt sex tillfällen - en halv dag per tillfälle.

Avgift för handledningen 3 000 kr + moms

Förutsättningar för deltagande

Utöver de sju kursdagarna kommer deltagarna att behöva ägna kursen ytterligare tid mellan träffarna för förberedelser och hemuppgifter, upp till en arbetsdag per gång. Hemuppgiften består av enskilt arbete men också av att deltagarna ska leda reflektionstillfällen individuellt och i grupp. De behöver därför få tillgång till en arbetsgrupp som har möjlighet att mötas vid några tillfällen. Hemuppgifterna kommer att följas upp vid nästkommande kursdag.

Sista anmälningsdag 8 juni 2018. Här är inbjudan till reflektionsutbildning i pdf!

 

 

 

 

 

2018-09-11
Äldres resa till, genom och ut från sjukhus i Stockholms län - frukostseminarium

Datum: tisdag, 11 september, 2018

Tid: 08.00 - 09.30

Plats: Äldrecentrum Sveavägen 155, plan 11

Frukostseminarium med presentation av Äldrecentrums rapport: Äldres resa till, genom och ut från sjukhus i Stockholms län - En lägesbeskrivning inför lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (rapport 2018:1)

Seminariet riktar sig framför allt till beställare och beslutfattare inom äldrevården.

Mer information om rapporten: Lars Sonde, lars.sonde@aldrecentrum.se  och Lennarth Johansson, lennarth.johansson@aldrecentrum.se

Mer information om seminariet: Inger Wadman, inger.wadman@aldrecentrum.se
Inbjudan i pdf

Rapporten i pdf

 

 

Beskrivning:

Kartläggning av de äldres resa genom vård- och omsorgssystemet! Från 2018 gäller en ny lag som ska förbättra samverkan i övergången mellan slutenvård, öppenvård och kommunal omsorg, särskilt när det gäller äldre som behöver vård efter vistelse på sjukhus. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum tog våren 2017 initiativ till att ta fram en lägesbeskrivning innan den nya lagen trädde i kraft. Syftet var att kartlägga äldre personers (65 år och äldre) vård- och omsorgsutnyttjande, med fokus på sjukhusvård. Resultatet av kartläggningen visar skillnader mellan de olika undersökta stadsdelarna och kommunerna i Stockholms län när det gäller:

•befolkningsstruktur
•utnyttjande av slutenvård, öppenvård och kommunal omsorg
•organisation och samverkan mellan huvudmännen vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
Rapporten är tänkt att fungera som ett stöd och planeringsunderlag för tjänstemän och beslutsfattare i Stockholms läns kommuner och Stockholms läns landsting.

 

 
 

2018-09-12
Hur påverkas din hälsa senare i livet av ditt yrke och socioekonomisk position? • Samhället & äldre

Datum: onsdag, 12 september, 2018

Tid: 13.30 - 15.00

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Äldrecentrum erbjuder varje termin tillsammans med ABF och pensionärsföreningarna PRO, SPF och SKPF öppna föreläsningar om åldrandet i serien "Samhjället & äldre". Föreläsningarna riktar sig speciellt till dig som är pensionär och/eller intresserad av äldrefrågor.

Pris: Medlemmar i PRO, SPF och SKLPF: 20 kronor. För övriga 40 kronor.
Anmälan: Ingen föranmälan behövs.
Plats: ABF-huset, Sveavägten 41, Stockholm
Datum och tid: Den 12 september 2018, klockan 13.30-15.00

Beskrivning:

Hälsa senare i livet påverkas av förutsättningar och exponeringar under hela livet och erfarenheter från arbetsmarknaden bidrar till formandet av ojämlikhet i hälsa i den äldre befolkningen. Denna presentation behandlar hur socioekonomisk position och yrkets komplexitetsgrad är relaterat till hälsa senare i livet.

Föreläsare: Alexander Darin-Mattsson, med. doktor, Aging Research Center (ARC), Karolinska Institutet & Stockholms Universitet, numera Database Manager vid The National E-infrastructure for Aging Research (NEAR)
 
 

2018-09-18
Äldrecentrums nätverk för fysioterapeuter/sjukgymnaster och arbetsterapeuter

 

 

 

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm, Sandlersalen

Nätverk för fysioterapeuter, sjukgymnaster och
arbetsterapeuter.

Första nätverksmötet av tre hösten 2018.
(Information om datum & program för kommande träffar publiceras i augusti)

 

 

 

Beskrivning:

Program den 18 september
Fyra fysioterapeuter presenterar sina uppsatser som de skrev som en del av sin utbildning till Silviafysioterapeuter. Vi får också möjlighet att ställa frågor till författarna och diskutera innehållet. 

1.      Fysioterapeutiskt perspektiv kring tvång och begränsning i demensvården - en intervjustudie (Författare Marie-Louise Carlström)
2.      Fysioterapeuters upplevelser av att handleda personal vid svåra förflyttningar av personer med demenssjukdom på särskilt boende (Författare Anneli Cristie)
3.      Fysioterapeuters erfarenheter av arbete i multiprofessionella team kring personer med demenssjukdom på särskilt boenden - En intervjustudie (Författare Lana Berglund)
4.      Fysioterapeuters resonemang kring att använda sig av utomhusmiljö i träning för personer med demenssjukdom i särskilt boende - En kvalitativ intervjustudie (Författare Madelene Bruce Danielsson)

Från och med 2018 behöver vi ta ut en årsavgift på 1 000 kr för varje särskilt boende där någon sjukgymnast/fysioterapeut eller arbetsterapeut deltagit vid någon av årets nätverksträffar. För att minimera administrationen faktureras avgiften efter höstterminens sista träff.

Varmt välkommen!

Ingrid Hjalmarson
08-690 58 13
ingrid.hjalmarson@aldrecentrum.se

 

 

2018-09-25
Behovet och betydelsen av läkarvård i korttidsboende - frukostseminarium

Datum: tisdag, 25 september, 2018

Tid: 08.00 - 09.30

Plats: Äldrecentrum Sveavägen 155, plan 11

Välkommen till frukostseminarium på Äldrecentrum med presentation av rapporten Behovet och betydelsen av läkarvård i korttidsboende - i gränslandet mellan sjukvård och socialtjänst (2018:3)

Inbjudan i pdf

Rapporten i pdf

Beskrivning:

Korttidsboende bedrivs i länet av både kommuner, privata företag och stiftelser. Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård upp till sjuksköterskenivå och landstinget för läkarvård och rehabilitering.

Vanliga skäl till korttidsvård är behov av återhämtning efter sjukhusvistelse, väntan på plats i särskilt boende, utredning av framtida behov och växelvård/avlösning.

Äldrecentrum genomförde år 2017 en enkätundersökning, kompletterad med intervjuer med läkare och sjuksköterskor vid korttidsboenden samt chefer, biståndshandläggare och andra tjänstemän.

Resultaten av studien visade på stora vård- och omsorgsbehov och omfat-tande fysiska och/eller kognitiva funktionsnedsättningar hos dem som fick korttidsvård, framför allt hos dem som kom från sjukhus eller hade växelvård.

Undersökningen visar också på stora skillnader mellan olika kommuners användning av korttidsvård och tillgången på lediga platser i särskilt boende och på sjukhus. Korttidsvården anses viktig, men dess roll och uppdrag i vården och omsorgen om äldre framstår som oklar. Förutsättningarna för korttidsvården behöver dock förbättras, främst genom högre sjuksköterskebemanning, en gemensam läkare och ett tydligt ansvar för rehabilitering.

2018-10-23
Äldreomsorgens debutanter - frukostseminarium


Plats: Äldrecentrum Sveavägen 155, plan 11

Välkommen på frukostseminarium med presentation av rapporten Äldreomsorgens debutanter (2018:2)

Beskrivning:

SNAC – The Swedish National Study on Aging and Care –  är en långsiktig nationell studie av åldrande och vård och omsorg om de äldre. Studien har initierats av regeringen och genomförs i fyra områden i Sverige. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är huvudman för den del av studien som genomförs i stadsdelen Kungsholmen i Stockholm.

Denna rapport är en uppföljning av en tidigare studie (Äldrecentrum rapport 2013:7). Den beskriver utvecklingen när det gäller omsorgsbehov och beviljade insatser under fem år för dem som under åren 2003-2005, 2008-2010 samt 2013-2015 för första gången beviljades äldreomsorg. Det är dessa vi kallar äldreomsorgens ”debutanter”.

Båda studierna baseras på longitudinella data som samlats in i SNAC-K, vårdsystemdelen. Många av  slutsatserna från den föregående studien står sig fortfarande, men det har också skett tydliga förändringar. Den stora ökningen av antalet yngre äldre och minskningen av antalet mycket gamla kvinnor har lett till att debutanterna i genomsnitt blivit yngre. Debutanterna lever nu längre och den betydande neddragningen av antalet boendeplatser har gjort att en mycket lägre andel flyttar direkt till särskilt boende utan föregående hemtjänst. Dessa förändringar är till stor del generella och gäller troligen för hela riket.

Inbjudan som pdf

Rapport Äldreomsorgens debutanter 2008:2 som pdf


 

2018-10-25
Anhörig i Nöd och Lust • Samhället & äldre


Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Äldrecentrum erbjuder varje termin tillsammans med ABF, och pensionärsorganisationerna PRO,SPF och SKPF öppna föreläsningar om åldrandet i serien "Samhället & äldre". Föreläsningarna riktar sig speciellt till dig som är pensionär och/eller intresserad av äldrefrågor.

Pris: Medlemmar i PRO, SPF och SKPF: 20 kronor. För övriga 40 kronor.
Anmälan: Ingen föranmälan behövs.  
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
Datum och tid: Den 25 oktober 2018, kl 13.30-15.00

 
 

Beskrivning:


Lennarth Johansson kommer att tala fritt utifrån sin bok om att man som anhörig måste tänka på sig själv, för sitt eget bästa och för den du hjälper. För att kunna hjälpa någon annan måste också du få hjälp. 

Föreläsare: Lennarth Johansson, docent, forskningsledare vid Stiftelsen Äldrecentrum
 
 

2018-11-16
Grundutbildning om våld mot äldre i nära relationer - Uppmärksamma, fråga och agera (dag 1)

Utbildningen består av två kursdagar.
Dag 1: 16 november 2018 8.30-16.00.
Dag 2: 26 november 2018 8.30-16.00

Plats: Saturnus Konferens, Hornsgatan 15, 118 46 Stockholm

Våld i nära relationer uppmärksammas alltmer och betecknas som ett folkhälso­problem. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2014:4) ställer krav både på socialtjänsten och hälso- och sjukvården att kunna erbjuda vålds­utsatta perso­ner stöd och hjälp. Det ska finnas tydliga riktlinjer för arbetet och personal som möter våldsutsatta ska ha utbildning.

Våldet slutar inte vid 65. Därför är det viktigt att perso­nal som möter våldsutsatta äldre har den kunskap som behövs för att kunna
upptäcka våld och veta hur man ska agera.
Den här utbildningen omfattar två dagar och ger dig de grundkunskaper du behöver. Under utbildningen uppmärksammas de speciella förhållanden som rör personer med kognitiv svikt och demenssjukdomar.

 

Beskrivning:

Innehåll

Uppmärksamma

  • Våld mot äldre i nära relationer – kunskap om våldets omfattning, uttryck, konsekvenser och mönster.         
  • Vilka tecken och signaler kan vi uppmärksamma bland dem vi möter i vårt arbete?
  • Vad gör att vi särskilt bör uppmärksamma personer med kognitiv svikt och demenssjukdomar?


Fråga och agera

  • Hur ser äldreomsorgens ansvar ut för äldre som är utsatta för våld i nära relation?
  • ​Hur kan vi som personal ställa frågor om våldsutsatthet i allmänhet och för särskilt utsatta, bland andra personer med demenssjukdomar?
  • Hur kan vi agera när någon är våldsutsatt?  
  • Sekretess och rapporteringsskyldighet
  • Samtycke
  • Polisanmälan och rättsprocess.
  • Insatser för stöd och skydd.

I utbildningen varvas föreläsningar med gruppdiskussioner och arbete med fallbeskrivningar. 

Kursledare är Narges Ravanbakhsh och Nim Vaker-Akech från Amphi Produktion. Även andra föreläsare medverkar.

Så här tyckte några av kursdeltagarna våren 2018:

”Bra blandning med övningar, filmer och föreläsningar. Superbra utbildning, tack!”

”Bra att vi som lyssnare, får vara delaktiga, blir då lättare att ha en levande diskussion och man får lättare att tänka till”

”Mycket bra upplägg. Tydligt, innehållsrik men förklarat på ett enkelt o pedagogiskt sätt. Kul med blandat övningar grupp på linjen och föreläsning. Toppen! ”Väl genomtänkt kurs. Mycket bra kursledare.”

Sista anmälningsdag 15 oktober 2018. Här är inbjudan i pdf.

 

2018-12-04
Psykisk ohälsa i den äldre befolkningen • Samhället & äldre


Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Äldrecentrum erbjuder varje termin tillsammans med ABF och pensionärsföreningarna PRO, SPF och SKPF öppna föreläsningar om åldrandet i serien "Samhället & äldre". Föreläsningarna riktar sig speciellt till dig som är pensionär och/eller intresserad av äldrefrågor. 
 
Pris: Medlemmar i PRO, SPF och SKPF: 20 kronor. För övriga 40 kronor.
Anmälan: Ingen föranmälan behövs.
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.
Datum och tid: Den 4 december 2018, klockan 13.30-15.00.

  Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Beskrivning:

Vid denna föreläsning presenteras resultat från en ny studie inom ramen för Folkhälsomyndighetens regeringsuppdrag om jämlik psykisk hälsa.
Föreläsare: Carin Lennartsson, docent vid Aging Research Center (ARC). Karolinska institutet & Stockholms Universitet