FoU i länet

Ett förslag om att stärka forskning och utveckling inom geriatriken genom nätbaserad verksamhet har godkänts av Landstingsstyrelsen. Äldrecentrum är koordinator för detta som går under namnet: Centrum FoUU Äldre. Samtliga geriatriska kliniker ingår tillsammans med de fyra FoU-enheterna inom äldreområdet och Karolinska institutet.

De lokala FoU-enheter i länet som samverkar är utöver Äldrecentrum FoU Äldre Norr (nordvästra länet), FoU Seniorium (nordost), Nestor FoU-center (Södertörn) och FoU Tiohundra (Norrtälje). Målet med samarbetet är att enheterna ska arbeta så nära varandra så att utvecklingsprojekt i en länsdel kan vara till nytta för hela länet. Samverkan syftar också till att man i liknande projekt, som pågår i olika delar av länet, ska inspirera och lära av varandra.

FoU ligger nära verksamheten
Eftersom FoU ska bidra till nytänkande och göra forskningen åtkomlig för praktiker så måste FoU ligga nära verksamheten. FoU ska stimulera och initiera forskning och ta vara på det som ibland kallas den tysta kunskapen. FoU arbetar med utveckling av all personal. 

FoU- centra i Stockholms län

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har i tjugo år gjort utredningar, kunskaps samman-ställningar, utvärderat projekt, och spridit kunskap om äldres hälsa och levnadsförhållanden. Att stimulera utveckling och utbildning är viktiga delar i Stiftelsen Äldrecentrums verksamhet. Genom nätverk, seminarier och kurser förmedlas kunskap till bland annat anställda i landstinget och i Stockholms kommun.

Nestor FoU-center
Målet för Nestor FoU-center i Haninge är att genom praktiknära forskning och utveckling höja kvaliteten inom äldreomsorg och äldrevård.
Nestor vill medverka till långsiktig personal- och kunskapsutveckling. Man vill bidra till bättre integrering i lokala vårdkedjor och skapa arenor och nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Dessutom vill man utveckla former för att sprida information om resultatet av forskning och utveckling på äldreområdet.
Viktigt är också samarbetet med högskolor.
Nestors hemsida >> (länk öppnas i nytt fönster)

FOU äldre norr
Visionen för FOU äldre norr är att verksamheten leder till utveckling för äldre personers välbefinnande genom gemensam kunskap och erfarenhet. Målet är att verksamheten ska leda till nytta för de äldre personer som bor eller vårdas i Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Upplands Bro och Upplands Väsby kommuner samt inom Stockholms läns landsting.

För att nå målet arbetar FOU äldre norr med projekt/processer eller förändringsarbete, handleder och/eller ger metodstöd, stödjer implementering av forskningsresultat, och/eller, försöker vara ett nav för nätverk och möten mellan olika grupper, mm. En huvuduppgift är att vara en länk mellan olika intressenter för utveckling av kunskap och dess omsättning i praktisk handling, dvs mellan teori och praktik, högskola och verksamhet eller mellan verksamheter och personal.
FOU äldre i norr hemsida >> (länk öppnas i nytt fönster)

FoUU-enheten i TioHundra
FoUU-enheten arbetar lokalt med forskning, utveckling och utbildning inom TioHundras olika verksamheter i Norrtälje kommun sedan Tiohundranämnden tillkom 2006 som gemensam för landstinget och kommunen. Inom hälso-, sjukvård och omsorg finns ett ständigt behov av kompetensutveckling och kvalitetsarbete. Det finns behov av samverkan, ny kunskap, samt att redan tillgänglig kunskaps lyfts fram och omvandlas till praktiskt arbete. Genom det praktiknära arbetet bidrar vi till en ökad kunskap samt gör forskningen tillgänglig för medarbetare och medborgare.
FoUU TioHundra hemsida >> (länk öppnas i nytt fönster)

FoU Seniorium
FoU Seniorium ägs av kommunerna Danderyd, Täby, Vallentuna och Österåker, städerna Lidingö och Vaxholm samt Stockholms läns landsting och är en resurs för utvärdering och utveckling av vård, omsorg, rehabilitering, stöd och service till äldre människor.  Tillsammans med huvudmännen strävar Seniorium efter att bättre förstå kraven och förväntningarna från dagens och morgondagens äldregenerationer. Här är Seniorium en partner i arbetet med framtidens äldreboenden, kvalitetsfrågorna, kommunikationstjänsterna och andra frågor som hör till den moderna äldreomsorgen och äldrevården.  Seniorium tar också initiativ till projekt som vi bedömer inom kort kommer att ligga i fronten för kunskapsutvecklingen. Kultur och hälsa är ett sådant, innovationer baserade på äldres erfarenheter ett annat. Senioriums uppdrag kombinerar alltså tillämpningen av forskningsresultat i verksamheten med utvecklingen av praktikbaserade idéer och initiativ. Viktiga prioriteringar är äldre medborgares inflytande på verksamheten och att gå från ord till handling när det gäller samverkan mellan huvudmännen.  
FoU Seniorum hemsida >> (länk öppnas i nytt fönster)

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 18 juni 2010 - 10:47 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm, Tfn 08-690 58 00, e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår